Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

  • Targi odbywać się będą w KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA sezonu turystycznego ( 3 maj, 7 czerwiec, 4-5 lipiec, 2 sierpień) na Starym Rynku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goniądzu.

Jarmark na Starym Rynku

poniedziałek, Maj 4, 2015
Jarmark na Starym Rynku

Od 3 maja w każdą pierw­szą nie­dzielę mie­siąca sezonu tury­stycz­nego (7 czer­wiec, 4–5 lipiec, 2 sier­pień) możemy wybrać się na zakupy na Jar­mark przed Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu. Grupa pro­du­cen­tów lokal­nych i twór­ców ręko­dzieła, przy wspar­ciu Urzędu Miej­skiego w Gonią­dzu i Gmin­nego Ośrodka Kul­tury zapra­sza na zakupy wszyst­kich wiel­bi­cieli tra­dy­cyj­nych sma­ków pol­skiej kuchni. Na pierw­szym... »

100 pomysłów dla Biebrzy

sobota, Maj 2, 2015
100 pomysłów dla Biebrzy

Pod hasłem “100 pomy­słów dla Bie­brzy” w Osowcu –Twier­dzy odbyły się Bie­brzań­skie Targi Twór­czo­ści i Sztuki Ludo­wej. Bie­brzań­skie Targi odbędą się tra­dy­cyj­nie na placu przy sie­dzi­bie Bie­brzań­skiego Parku Naro­do­wego w Osowcu-Twierdzy. Targi są szansą na wyjąt­kowe zakupy pod­czas majówki, ale też na roz­mowy i pozna­nie pro­du­cen­tów zdro­wej żywno­ści: serów, wędlin, pie­czywa oraz arty­stów ludo­wych z ręko­dzie­łem:... »

Goniądzki Informator Turystyczny

środa, Kwiecień 29, 2015
Goniądzki Informator Turystyczny

Odda­jemy w Pań­stwa ręce pierw­szy numer Goniądz­kiego Infor­ma­tora Tury­stycz­nego. Pomysł i potrzeba wyda­nia tej publi­ka­cji poja­wiła się po licz­nych spo­tka­niach z kwa­te­ro­daw­cami, lokal­nymi pro­du­cen­tami żywno­ści, twór­cami i innymi oso­bami zain­te­re­so­wa­nymi pro­mo­cją i roz­wo­jem lokal­nego rynku tury­stycz­nego. Infor­ma­tor będzie dys­try­bu­owany bez­płat­nie w punk­cie infor­ma­cji tury­stycz­nej (DOM KULTURY), skle­pach, kwa­te­rach noc­le­go­wych i miej­scach uży­tecz­no­ści publicz­nej na tere­nie całej... »

Piąty sezon nurkowy BKP “MEANDER”

piątek, Kwiecień 24, 2015
Piąty sezon nurkowy BKP “MEANDER”

Sezon nur­kowy Bie­brzań­skiego Klubu Płe­two­nur­ków Mean­der otwarty. 1 maja w Gonią­dzu na Plaży Miej­skiej, płe­two­nur­ko­wie BKP Mean­der na ogni­sku upie­kli wspa­niałe kieł­ba­ski firmy „Lech” Bia­ły­stok, poczę­sto­wali obser­wa­to­rów, poga­dali o nad­cho­dzą­cym sezo­nie i roz­je­chali się do domów. Przed­tem jed­nak wysprzą­tali plażę i Bie­brzań­ski Szlak Pod­wodny. Tem­pe­ra­tura wody 10 C i widocz­ność w gra­ni­cach 0,5m sta­no­wiły duże utrud­nie­nie ale... »

Sezon na szczupaka

piątek, Kwiecień 24, 2015
Sezon na szczupaka

Maj to mie­siąc węd­ka­rzy. Od 1 maja sym­pa­tycy poło­wów szczu­paka ruszą nad wodę, by zło­wić pierw­szego w tym sezo­nie dra­pież­nika. Szczu­pak obok suma nie­kwe­stio­no­wa­nego króla Bie­brzy jest naj­więk­szym jej dra­pież­ni­kiem. Poluje na wszyst­kich przed­sta­wi­cieli fauny wod­nej: mniej­sze ryby, owady, płazy czy wodne ptaki. Koniec okresu ochron­nego jest począt­kiem kolej­nych zma­gań z tą wyjąt­kową rybą. Długi, majowy... »

Egzamin gimnazjalny 2015

środa, Kwiecień 22, 2015
Egzamin gimnazjalny 2015

Punk­tu­al­nie o godz. 9.00 we wto­rek 32 uczniów z trze­cich klas goniądz­kiego gim­na­zjum roz­po­częło swój egza­mi­na­cyjny mara­ton nazy­wany cza­sem małą maturą. We wto­rek 21 kwiet­nia ucznio­wie roz­wią­zali dwa testy — naj­pierw godzinny spraw­dzian z histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, a po prze­rwie o godz. 11 — 1,5 godzinny egza­min z języka pol­skiego. Dru­giego dnia... »

Biebrza zatopiła Studzianki

poniedziałek, Kwiecień 20, 2015
Biebrza zatopiła Studzianki

Cenne zwy­cię­stwo przed wła­sną publicz­no­ścią zano­to­wali pił­ka­rze Bie­brzy Goniądz, któ­rzy w 18. kolejce Klasy okrę­go­wej, grupy: pod­la­skiej II poko­nali LZS Stu­dzianki 3:0 (1:0). Gole dla pod­opiecz­nych Jarka Kłu­bo­wi­cza zdo­byli Krzysz­tof Hara­siuk 04′ i Prze­my­sław Koł­łą­taj 60′, 68′(k). Spo­tka­nie popro­wa­dziła trójka sędziow­ska z Łomży: sędzia główny — Mar­cin Łebkow­ski, sędzia asy­stent 1 — Rado­sław Jemie­lity, sędzia asy­stent... »

Goniądzkie Jarmarki

niedziela, Kwiecień 19, 2015
Goniądzkie Jarmarki

Grupa pro­du­cen­tów lokal­nych i twór­ców ręko­dzieła, przy wspar­ciu Urzędu Miej­skiego w Gonią­dzu i Gmin­nego Ośrodka Kul­tury, wycho­dzi do Pań­stwa z nową ofertą han­dlową – Goniądz­kimi Jar­mar­kami ręko­dzieła i zdro­wej żywno­ści. Targi odby­wać się będą w KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA sezonu tury­stycz­nego ( 3 maj, 7 czer­wiec, 4–5 lipiec, 2 sier­pień) na Sta­rym Rynku przed Gmin­nym... »

Pary półfinału Pucharu

środa, Kwiecień 15, 2015
Pary półfinału Pucharu

Wydział Gier i Ewi­den­cji roz­lo­so­wał pary pół­fi­nału Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski. Wśród czte­rech dru­żyn uczest­ni­czą­cych w pół­fi­nale to jeden przed­sta­wi­ciel z KOS — Bie­brza Goniądz, jeden z IV ligi — KS Micha­łowo i dwie dru­żyny gra­jące na co dzień w III lidze — ŁKS 1926 Łomża oraz Jagiel­lo­nia II Białystok. Pary 1/2 Pucharu Polski Bie­brza Goniądz — ŁKS... »

REKLAMA

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SANITARNY ZBIGNIEW NOWICKI Tel: 506 195 606
Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Biebrza w drewnie
Jesteśmy doświadczonym, dynamicznym zespołem, który szybko i łatwo dopasowuje się do każdego charakteru imprezy. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę imprez okolicznościowych, takich jak: * uroczystości weselne, * jubileusze, * studniówki, bale maturalne, * bankiety, * bale sylwestrowe, * imprezy taneczne, festyny ,*prymicje* itd.

Archiwa

Kalendarz

Maj 2015
P W Ś C P S N
« kwi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukiwarka na Szuwarach