Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Droga Krzyżowa

poniedziałek, Marzec 30, 2015
Droga Krzyżowa

Droga Krzy­żowa to jedno z naj­waż­niej­szych wiel­ko­post­nych nabo­żeństw. Naj­czę­ściej uczest­nic­two w niej polega na roz­pa­mię­ty­wa­niu poszcze­gól­nych wyda­rzeń Męki Jezusa, wczu­wa­niu się w Jego prze­ży­cia, współ­czu­ciu Jego cier­pie­niu. Trasa 23 Drogi Krzy­żo­wej w Kle­wiance wio­dła od Krzyża przy dro­dze do Gonią­dza przez wieś do Kapliczki na roz­ta­jach dróg do Bia­ło­sukni i Piwo­war. Poszcze­gólne sta­cje zaim­pro­wi­zo­wano przy... »

Jarmark Wielkanocny

niedziela, Marzec 29, 2015
Jarmark Wielkanocny

Nie­dziela Pal­mowa, 29 marca, była inna niż poprzed­nie w naszym mie­ście za sprawą Jar­marku Wiel­ka­noc­nego zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Gminny Ośro­dek Kul­tury, Urząd Miej­ski i osoby zaj­mu­jące się tury­styką. A że pogoda dopi­sała, to i odwie­dza­ją­cych sto­iska nie zabra­kło. Swoje wyroby zapre­zen­to­wali lokalni wytwórcy serów, kar­ta­czy, pie­ro­gów i innego regio­nal­nego jadła. Pre­mierę miał bie­brzań­ski ser „Bata­lion”. Regio­nalni arty­ści... »

Pożar w Osowcu

niedziela, Marzec 29, 2015
Pożar w Osowcu

28 marca około godziny 19.30 dwa zastępy stra­ża­ków z OSP Goniądz brały udział w akcji gasze­nia pożaru budynku gospo­dar­czego we wsi Oso­wiec. Ogniem objęta była górna część budynku. Dzia­ła­nia stra­ża­ków pole­gały na zabez­pie­cze­niu miej­sca pożaru oraz poda­niu wody na źródło ognia. W kolej­nej fazie dzia­łań pro­wa­dzono prace roz­biór­kowe i zle­wano całość wodą. W akcji gaśni­czej uczest­ni­czyły... »

Atrakcje BPN

sobota, Marzec 28, 2015
Atrakcje BPN

“Pyta­nie na śnia­da­nie” to poranny maga­zyn tele­wi­zyj­nej Dwójki. Nada­wany w TVP2 od ponie­działku do soboty. W sobot­nim wyda­niu pro­gramu “Pyta­nie na śnia­da­nie” obej­rzeliśmy repor­taż zapra­sza­jący nad Bie­brzę do Gonią­dza serca Bagien Bie­brzań­skich. »

Jaja Wielkanocne

piątek, Marzec 27, 2015
Jaja Wielkanocne

26 marca zebrała się komi­sja, która oce­niła prace nade­słane na Kon­kurs „Tra­dy­cyjne i współ­cze­sne jajka wiel­ka­nocne”. Kon­kurs cie­szył się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem. Zgło­szono 87 jajek wiel­ka­noc­nych. Naj­więk­szą ilość prac kon­kur­so­wych wyko­nały dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. Jaja wiel­ka­nocne zostały wyko­nane wie­loma tech­ni­kami pla­stycz­nymi, począw­szy od tych tra­dy­cyj­nych – pisa­nek, skoń­czyw­szy na deco­upage, quil­lingu, fil­co­wa­niu, jak rów­nież... »

Punk From Poland

piątek, Marzec 27, 2015
Punk From Poland

Paweł Gumola z zespołu Moskwa kręci film Punk From Poland — film o pol­skim punku w dro­dze. Punk From Poland — to tytuł filmu, któ­rego sce­na­rzy­stą i reży­se­rem jest Paweł Gumola z zespołu Moskwa. Paweł z ekipą fil­mową przy­je­dzie w lipcu do Gonią­dza na Rock na Bagnie by tu nakrę­cić sceny do swo­jego filmu. Film... »

TVP2 zaprasza nad Biebrzę

środa, Marzec 25, 2015
TVP2 zaprasza nad Biebrzę

W sobot­nim wyda­niu pro­gramu „Pyta­nie na śnia­da­nie” obej­rzeć będziemy mogli krótki repor­taż będący zapro­sze­niem nad Bie­brzę. Goniądz zaist­nieje w nim jako serce Bagien Bie­brzań­skich i miej­sce, gdzie tury­ści mogą posma­ko­wać tra­dy­cyj­nych potraw, takich jak wędliny, natu­ralne sery, czy osła­wione „Pod­la­ską Marką Roku” kar­ta­cze i pie­rogi robione przez Panią Annę Okul­czyk. W nagra­niach pro­gramu wzięli udział... »

Pożar na Dolistowskiej

środa, Marzec 25, 2015
Pożar na Dolistowskiej

24 marca 2015 r. około godziny 13.20 zastęp GCBA z OSP Goniądz został wezwany do pożaru trawy przy ulicy Doli­stow­skiej w Gonią­dzu. Pod­czas pro­wa­dze­nia dzia­łań zwią­za­nych z gasze­niem pożaru zauwa­żono leżą­cego na łące męż­czy­znę — wła­ści­ciela gospo­dar­stwa. Po spraw­dze­niu stanu poszko­do­wa­nego stra­żacy pod­jęli wdro­że­nie pro­ce­dur resu­scy­ta­cji. Po przy­by­ciu Pogo­to­wia Ratun­ko­wego poszko­do­wany został prze­ka­zany Zespo­łowi PRM.... »

Biebrza wygrywa

niedziela, Marzec 22, 2015
Biebrza wygrywa

Powoli roz­kręca się runda wio­senna Klasy Okrę­go­wej 2014/2015, grupy: pod­la­skiej II. Do gry po zimo­wej prze­rwie wra­cają pił­ka­rze Bie­brzy Goniądz. W sło­neczne nie­dzielne popo­łu­dnie 22 marca na Sta­dio­nie Miej­skim w Gonią­dzu roze­grano pierw­szy mecz rundy wio­sen­nej. Pił­ka­rze Bie­brzy Goniądz na wła­snej mura­wie starli się z Vic­to­rią Jedwabne. Kibice cze­kali z nie­cier­pli­wo­ścią na pierw­szą bramkę Bie­brzy.... »

 | WIECZÓR POETYCKO – MUZYCZNY, 1 kwietnia (środa) godz.18.00 sala widowiskowa GOK w Goniądzu | Biebrza Goniądz - UM Krynki, 3 kwietnia godz.15:00 | Od dnia 01.04.2015r. ze względu na bardzo niską frekwencję przestaje kursować autobus relacji Goniądz-Płochowo-Grajewo 6:00, Grajewo-Płochowo-Goniądz 15:50 |

REKLAMA

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SANITARNY ZBIGNIEW NOWICKI Tel: 506 195 606
Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Biebrza w drewnie

Archiwa

Kalendarz

Marzec 2015
P W Ś C P S N
« lut    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro