Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

IV Turniej tenisa stołowego

piątek, Styczeń 30, 2015
IV Turniej tenisa stołowego

Gminny Ośro­dek Kul­tury uprzej­mie infor­muje, że udo­stęp­nia dodat­kowy stół do ćwiczeń w celu przy­go­to­wań do IV Tur­nieju Tenisa Sto­ło­wego o Puchar Prze­wod­ni­czą­cego Rady Miej­skiej w Gonią­dzu. REGULAMIN IV GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU I. CEL TURNIEJU – popu­la­ry­za­cja tenisa sto­ło­wego wśród miesz­kań­ców Gminy Goniądz – wyło­nie­nie naj­lep­szych zawod­ni­ków z terenu Gminy – roz­wi­ja­nie... »

Księżniczka na ziarnku grochu

poniedziałek, Styczeń 26, 2015
Księżniczka na ziarnku grochu

Niech wie­dzą wszy­scy i wszę­dzie co głosi kró­lew­skie orę­dzie! 23 stycz­nia w sali wido­wi­sko­wej Ośrodka Kul­tury w Gonią­dzu wysta­wiono przed­sta­wie­nie pt. „Księż­niczka na ziarnku gro­chu”. Mło­dzi akto­rzy z koła teatral­nego „SZUWARKI” dzia­ła­ją­cego w GOK-u umi­lili swoim wystę­pem ostatni dzień nauki przed feriami zimo­wymi dla przed­szko­la­ków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Obsada: Król: Hubert Nowicki Kró­lowa: Roza­lia Kuć Książę: Damian... »

1% podatku na leczenie i rehabilitację

czwartek, Styczeń 22, 2015
1% podatku na leczenie i rehabilitację

Pomóż, poda­ruj 1% podatku na lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję Agnieszki. Roz­licz się z ser­cem! Fun­da­cja „Nadzieja” Osób Poszko­do­wa­nych w Wypad­kach Dro­go­wych Numer KRS: 0000198280 Infor­ma­cje uzu­peł­nia­jące (w pozy­cji cel szcze­gó­łowy należy wpi­sać) : Na reha­bi­li­ta­cje Agnieszki Sobolewskiej W paź­dzier­niku 2012r. ule­ga­łam poważ­nemu wypad­kowi komu­ni­ka­cyj­nemu, zosta­łam potrą­cona przez samo­chód na przej­ściu dla pie­szych. Abym mogła lepiej funk­cjo­no­wać dziś i w przy­szło­ści... »

Bilety na Rock na Bagnie

poniedziałek, Styczeń 19, 2015
Bilety na Rock na Bagnie

Dostępne już są kar­nety na V edy­cję festi­walu Rock na Bagnie, która odbę­dzie się w Gonią­dzu (woj. Pod­la­skie) w dniach 3–4.07.2015r. Kar­nety są dostępne w sie­ciach: TICKETPRO http://www.ticketpro.pl/jnp/muzyka/1047494-rock-na-bagnie.html KUP BILECIK.PL http://www.kupbilecik.pl/impreza-5612-rock.na.bagnie.goniadz.html Można je nabyć we wszyst­kich punk­tach sta­cjo­nar­nych ww. firm na tere­nie całego kraju ( m.in. EMPiK, Media­Markt, Saturn…) a ich cena kształ­tuje się następująco: - 35 zł –... »

Styczniowe pobieranie krwi.

poniedziałek, Styczeń 19, 2015
Styczniowe pobieranie krwi.

W nie­dzielę 18 stycz­nia w świe­tlicy Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Gonią­dzu na zor­ga­ni­zo­wane pobie­ra­nie krewi na potrzeby cho­rych zgło­siło się około 30 krwio­daw­ców. Lekarz zakwa­li­fi­ko­wał 28 osoby, jako daw­ców. Zebrano w sumie 12,6 litra dro­go­cen­nej krwi. Miesz­kańcy gminy Goniądz, jak zawsze z wielką ochota i wraż­li­wym ser­cem reagują na potrzeby cho­rych. Liczne przy­by­cie na ogło­sze­nie... »

GOK zaprasza dzieci

poniedziałek, Styczeń 19, 2015
GOK zaprasza dzieci

Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu przy­go­to­wał ofertę zajęć dla dzieci, mło­dzieży oraz doro­słych na okres ferii zimo­wych wię­cej na stro­nie goniadz.naszgok.pl »

Powstanie Styczniowe — Goniądz i okolice

poniedziałek, Styczeń 19, 2015
Powstanie Styczniowe — Goniądz i okolice

Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu zapra­sza mło­dzież i doro­słych miesz­kań­ców Gonią­dza 22 stycz­nia godz. 11.00 na pre­zen­ta­cję dr Prze­my­sława Boro­wika pt. Powsta­nie Stycz­niowe w oko­li­cach Gonią­dza. Treść pre­zen­ta­cji: Wstęp: Goniądz w latach 50–60. XIX wieku Powsta­nie Stycz­niowe Dzia­ła­nia zbrojne w oko­licy Gonią­dza – Prze­marsz oddziału Kon­stan­tego Ramo­tow­skiego ps. “Wawer“ – Potyczka w fol­warku Bia­ła­szewo 31 III 1863 roku – Potyczka po... »

Finał WOŚP

wtorek, Styczeń 13, 2015
Finał WOŚP

Pod­czas dru­giego finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w Moń­kach, któ­remu prze­wo­dziła Anna Poręb­ska — Pre­zes Fun­da­cji na rzecz Roz­woju Powiatu Moniec­kiego, udało się zebrać rekor­dową kwotę 16 244,38 zł — to ponad 2 tys. wię­cej niż w ubie­głym roku. Jest nam nie­zwy­kle miło, że do osią­gnię­cia takiego wyniku przy­czy­nili się rów­nież dar­czyńcy z Gonią­dza i... »

Orszak Trzech Króli

wtorek, Styczeń 6, 2015
Orszak Trzech Króli

6 stycz­nia, za przy­by­łymi do Gonią­dza Kró­lami: Kac­prem, Mel­chio­rem i Bal­ta­za­rem barwny orszak podą­żył do sta­jenki, by oddać pokłon Jezu­sowi. Pierw­szy Orszak Trzech Króli w Gonią­dzu odbył się w pięk­nej zimo­wej aurze. Z rado­ścią infor­mu­jemy, że 90 stro­jów dla kró­lew­skich orsza­ków, 600 koron i 200 śpiew­ni­ków roze­szło się bły­ska­wicz­nie, jesz­cze przed Mszą Świętą. Kil­ka­set osób wyru­szyło... »

REKLAMA

Bogata oferta  strojów komunijnych
Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości
Jesteśmy doświadczonym, dynamicznym zespołem, który szybko i łatwo dopasowuje się do każdego charakteru imprezy. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę imprez okolicznościowych, takich jak: * uroczystości weselne, * jubileusze, * studniówki, bale maturalne, * bankiety, * bale sylwestrowe, * imprezy taneczne, festyny ,*prymicje* itd.

Archiwa

Kalendarz

Styczeń 2015
P W Ś C P S N
« gru    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro