Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Potrawa z ziemniaka – konkurs

piątek, Sierpień 29, 2014
Potrawa z ziemniaka – konkurs

Pod­czas XX Święta Ziem­niaka – Jar­mark Kre­sowy odbę­dzie się kon­kurs na naj­smacz­niej­szą potrawę, któ­rej głów­nym skład­ni­kiem są ziem­niaki. Aby wziąć udział w kon­kur­sie należy przy­nieść swój wyrób do namiotu orga­ni­za­tora do godz. 15.30. Naj­smacz­niej­sza potrawa z ziem­niaka jest jedną z kate­go­rii kon­kursu „O złotą bulwę” orga­ni­zo­wa­nego pod­czas kolej­nych edy­cji Święta Ziem­niaka. Do kon­kursu zapra­szamy osoby,... »

LZS Biebrza

piątek, Sierpień 29, 2014
LZS Biebrza

Histo­ria Miej­skiego Klubu Spor­to­wego Bie­brzy Goniądz sięga 1958 roku. Wów­czas dru­żyna pił­kar­ska pod nazwą LZS Goniądz (barwy klubu żółtoczer­wone) wzięła udział w roz­gryw­kach bia­ło­stoc­kiej VI ligi. W wyniku podziału admi­ni­stra­cyj­nego Pol­ski w 1975 roku, LZS tra­fia do łomżyń­skiej V ligi pod nazwą LZS Bie­brza. W grud­niu 1995 roku z oka­zji 40-lecia Klub wydał dwie odznaki.... »

Huzar 2014/2015

wtorek, Sierpień 26, 2014
Huzar 2014/2015

Waka­cje pomału się koń­czą ale już teraz pra­gnę ser­decz­nie zapro­sić dzieci, mło­dzież oraz doro­słych na zaję­cia sezonu 2014/2015 w naszym Klu­bie. Zaję­cia, które odby­wają się w dwóch gru­pach wie­ko­wych są dosto­so­wane do potrzeb i moż­li­wo­ści ćwiczą­cych. Taekwondo jest sztuką walki która wszech­stron­nie roz­wija psycho-fizycznie. Uczy mię­dzy innymi dys­cy­pliny, sza­cunku, samo­kon­troli wyra­bia pra­wi­dłową postawę ciała. Pozwala też... »

Biebrza – po drugiej stronie lustra

sobota, Sierpień 23, 2014
Biebrza – po drugiej stronie lustra

23 sierp­nia na plaży miej­skiej w Gonią­dzu ofi­cjal­nie otwarto pierw­szy w Pol­sce pod­wodny szlak tury­styczny Bie­brza – po dru­giej stro­nie lustra. Pierw­sze prace roz­po­częły się w 1995 roku. Setki pol­skich płe­two­nur­ków zauro­czo­nych rzeką co roku spod wody wydo­było tony śmieci. W dwóch ostat­nich latach płe­two­nur­ko­wie z Bie­brzań­skiego Klubu Płe­two­nur­ków “Mean­der” spę­dzili na wyzna­czo­nym odcinku mie­dzy Dębówką... »

Mistrzostwa w Olecku

sobota, Sierpień 16, 2014
Mistrzostwa w Olecku

Agnieszka Zach – Bie­brzań­ska Wiedźma wice­mi­strzy­nią Pol­ski w Pod­wod­nej Orien­ta­cji. W dniach 8–10 sierp­nia 2014 r. w Olecku na Jezio­rze Olecko Wiel­kie odbyły się Mistrzo­stwa Pol­ski Płe­two­nur­ków w Orien­ta­cji Pod­wod­nej z udzia­łem naj­lep­szych zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Po dwóch latach abso­lut­nej domi­na­cji w kon­ku­ren­cji M-KURS Kobiet zawod­niczka Bie­brzań­skiego Klubu Płe­two­nur­ków „Mean­der” musiała uznać wyż­szość Marzeny Dra­miń­skiej... »

Pożegnanie Księdza Marcina

piątek, Sierpień 15, 2014
Pożegnanie Księdza Marcina

„Wszystko ma swój czas, i jest wyzna­czona godzina na wszyst­kie sprawy pod nie­bem” (Koh 3,1). Dzień Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny, popu­lar­nie zwa­nym Świę­tem Matki Bożej Ziel­nej, stał się jed­no­cze­śnie waż­nym dniem w naszej para­fii, który na długo zapad­nie w pamięci wier­nych. Wśród zbóż, ziół i kwia­tów przy­szło nam żegnać ks. Mar­cina Pyłko, który po trzy­let­niej... »

Meander szkoli młodzież

wtorek, Sierpień 12, 2014
Meander szkoli młodzież

Bie­brzań­ski Klub Płe­two­nur­ków Mean­der szkoli mło­dzież. W minioną sobotę i nie­dzielę na plaży miej­skiej w Gonią­dzu odbyły się zaję­cia z zakresu pły­wa­nia w sprzę­cie ABC (płe­twy, maska, rurka odde­chowa tzw. “fajka”) oraz oddy­cha­nia pod wodą przy uży­ciu auto­matu odde­cho­wego. Zain­te­re­so­wa­nie było spore jed­nak odwa­żyło się niewielu. „Zachę­camy do jak naj­więk­szego korzy­sta­nia z moż­li­wo­ści nauki pły­wa­nia, może... »

Kolektory słoneczne

sobota, Sierpień 9, 2014
Kolektory słoneczne

Firma Sun Sup­port zapra­sza miesz­kań­ców Gminy Goniądz na spo­tka­nie doty­cząc mon­tażu kolek­to­rów sło­necz­nych i odna­wial­nych źródeł ener­gii, które odbę­dzie się 26.08.2014 o godz. 11.00 w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Goniądzu. Sun Sup­port Sp. z o.o. ul. Wita Stwo­sza 20A 02–661 War­szawa »

Bajka o Kozie

środa, Sierpień 6, 2014
Bajka o Kozie

Zapra­szamy do obej­rze­nia filmu o Bie­brzy jej pod­wod­nych miesz­kań­cach i wszyst­kiego co ich ota­cza. Bie­brzań­ski Klub Płe­two­nur­ków Mean­der sku­pia spo­łecz­ność miło­śni­ków rzecz­nych głę­bin, a w szcze­gól­no­ści bie­brzań­skiej toni. Pre­zen­tu­jemy kolejny film Hen­ryka Szy­dłow­skiego z cyklu Bie­brza Pod­wodna pt;“Bajka o kozie”. »

REKLAMA

Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Biebrza w drewnie

Archiwa

Kalendarz

Wrzesień 2014
P W Ś C P S N
« sie    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro