Aktualizacja serwisu turystycznego gminy Goniądz

środa, Kwiecień 2, 2014
Aktualizacja serwisu turystycznego gminy Goniądz

Do końca kwiet­nia będzie pro­wa­dzona mody­fi­ka­cja Inter­ne­to­wego Ser­wisu Tury­stycz­nego naszej gminy. Ser­wis, podob­nie jak znane wszyst­kim “Szu­wary”, jest stroną pry­watną. Strona inter­ne­towa ma już nowy wygląd, ale też ist­nieje koniecz­ność uak­tu­al­nie­nia danych w niej zawar­tych. Doty­czy to kwa­ter agro­tu­ry­stycz­nych, usług, w tym w szcze­gól­no­ści adre­sów stron inter­ne­to­wych, nume­rów tele­fo­nów itd.. Wszyst­kie infor­ma­cje zamiesz­czam bez­płat­nie. Zachę­cam do... »

Jajcarze

środa, Kwiecień 16, 2014
Jajcarze

Wszystko przed nami Znamy na pamięć już te miej­sca i stare sztuczki — z kape­lu­sza. Bitwa na palmy. Czyja więk­sza? Donalda? Jarka? Czy Janusza? Publika aż prze­ciera oczy i wiel­kie je z zachwytu robi. Czyj zając teraz wyżej sko­czy? Oby lądu­jąc — jaj nie pobił… Znowu — zaklę­cia, czary mary, choć tro­chę siada już kon­dy­cja. A jaja? Wezmą Bere­ciary. To ich kul­towa amunicja. Wszystko przed nami. Zgod­nie z... »

Misterium Męki Pańskiej

poniedziałek, Kwiecień 14, 2014
Misterium Męki Pańskiej

W Nie­dzielę Pal­mową Drogę Krzy­żową uli­cami mia­sta zakoń­czyło Miste­rium Męki Pań­skiej w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Gonią­dzu. Miste­rium to wspólne dzieło Mileny Kuchar­czyk instruk­tora GOK (reży­se­ria) i ks. Mar­cina Pyłko — wika­riu­sza (postać Jezusa) z para­fii św. Agnieszki — akto­rów ama­to­rów – Chóru Znad Bie­brzy. Spek­takl uka­zuje ostat­nie godziny z życia Chry­stusa, począw­szy od wjazdu do... »

Niedziela Palmowa

niedziela, Kwiecień 13, 2014
Niedziela Palmowa

Nie­dziela Pal­mowa w Kościele kato­lic­kim koń­czy okres Wiel­kiego Postu i roz­po­czyna Wielki Tydzień. Uro­czy­sto­ści Nie­dzieli Pal­mo­wej przy­bli­żają nas do prze­żyć Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego. Obcho­dzona jest na pamiątkę trium­fal­nego wjazdu Jezusa do Jero­zo­limy: „Zmie­rza­jąc ku mia­stu od strony Góry Oliw­nej, Jezus dosiadł osiołka, a tłum wita­jący Syna Bożego roz­ście­lał na dro­dze płasz­cze i gałązki drzew.” Jest jed­no­cze­śnie... »

Eksportowi patrioci

sobota, Kwiecień 12, 2014
Eksportowi patrioci

Obłuda salonów Wciąż z boku. Nawet przy nie­dzieli nie wycho­dzi­łem nigdzie z domu. Myśla­łem: Gdzież mi do tych elyt? Do ich salo­nów? I bon tonów? Pełen pokory i zawsty­dzeń, wio­dłem swój żywot byle jaki. Wresz­cie wysze­dłem — i co widzę? Tam jesz­cze więk­sze są buraki. Ta whi­sky, a nie zwy­kła wódka, ta słoma w butach — co wypada. Madamy — zawsze w kape­lut­kach i z piór­kiem... »

SZANOWNI RODZICE!

czwartek, Kwiecień 10, 2014
SZANOWNI RODZICE!

Miło nam poin­for­mo­wać, iż z dniem 08 kwiet­nia 2014r. ruszył nabór do Przed­szkola Samo­rzą­do­wego w Gonią­dzu na rok szkolny 2014/2015. W celu zgło­sze­nia dziecka należy wypeł­nić Wnio­sek o przy­je­cie dziecka do przed­szkola oraz zło­żyć go wraz z nie­zbędną doku­men­ta­cją (oświad­cze­nia do wybra­nych kry­te­riów) w przed­szkolu (ul. Różana 2, tele­fon: 857 380 033) do 26 kwiet­nia... »

Wielkanocne warsztaty

czwartek, Kwiecień 10, 2014
Wielkanocne warsztaty

W tym tygo­dniu nasze przed­szko­laki zostały zapro­szone do MCE­iRS w Gonią­dzu na wspólne Wiel­ka­nocne warsz­taty pla­styczne. W ciągu dwóch dni wspól­nej pracy powstało bar­dzo dużo pięk­nych i nie­po­wta­rzal­nych deko­ra­cji świą­tecz­nych. Powstały pisanki wiel­ka­nocne, palemki, stro­iki, tek­tu­rowe zajączki, kur­czaczki, kogu­ciki. Dzieci robiły wiel­ka­nocne ozdoby z masy sol­nej. W wiel­kim sku­pie­niu powsta­wały piękne wiel­ka­nocne obrazki malo­wane far­bami i... »

Garage przed Bagnem

wtorek, Kwiecień 8, 2014
Garage przed Bagnem

Mamy dobrą infor­ma­cję dla osób które zja­wią się wcze­śniej na festi­walu Rock na Bagnie. Dzień przed festi­wa­lem, który przy­po­mi­namy odbę­dzie się w dniach 04 — 05.07.2014r. w Gonią­dzu (rocknabagnie.com.pl) Goniądzki Ośro­dek Kul­tury zapo­wiada III prze­gląd kapel gara­żo­wych “Garage Power”. A więc 3 lipca w Goniądz­kim GOK zagrają: Ano­ther Dead End (Mońki), Pep­per­mint Shot (Bia­ły­stok), Desert Rose... »

IV Wiosenne Prezentacje Artystyczne

wtorek, Kwiecień 8, 2014
IV Wiosenne Prezentacje Artystyczne

Pań­stwowa Szkoła Muzyczna I Stop­nia im. Jana Seba­stiana Bacha w Gra­je­wie Filia w Gonią­dzu zapra­sza na: IV WIOSENNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE W pro­gra­mie wystą­pią wyko­nawcy róż­nych form arty­stycz­nych z Gonią­dza, Moniek, Giżycka, Ełku, Szczu­czyna i Grajewa 16 kwiet­nia 2014, godz. 17:00 Aula Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu Patronat/Sponsorzy: Bur­mistrz Mia­sta Goniądz, Rada Rodzi­ców przy PSM I st. w Gonią­dzu, Sto­wa­rzy­sze­nie “Par­tita” przy PSM... »

Palenie ubiegłorocznych Palm

niedziela, Kwiecień 6, 2014
Palenie ubiegłorocznych Palm

Przed Nie­dzielą Pal­mową upa­mięt­nia­jącą wjazd Jezusa do Jero­zo­limy, w para­fii p.w. św. Agnieszki, spa­lono ubie­gło­roczne wiel­ka­nocne palmy. Po Mszy Świę­tej i Dro­dze Krzy­żo­wej dla dzieci i mło­dzieży schola, har­ce­rze, mini­stranci a także całe rodziny wspól­nie spo­tkali się na placu przed ple­ba­nią, aby spa­lić palmy wiel­ka­nocne z ubie­głego roku. Poświę­cony popiół przyda się za rok. Posłuży... »

REKLAMA

Jeżeli planują Państwo pobyt nad Biebrzą zapraszamy serdecznie do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr.2
Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Biebrza w drewnie

Archiwa

Kalendarz

Kwiecień 2014
P W Ś C P S N
« mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Wyszukiwarka na Szuwarach

Kalendarz Świąt Nietypowych

17 Kwiecień 2014
Dziś nie ma żadnego święta...