Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Żołnierz Wyklęty z Goniądza

poniedziałek, Marzec 2, 2015
Żołnierz Wyklęty z Goniądza

Żołnierz Wyklęty z Gonią­dza — Dio­nizy Sosnow­ski Prze­glą­da­jąc indeks stra­co­nych w wię­zie­niu moko­tow­skim w War­sza­wie w 1953 r. natkną­łem się na nazwi­sko Sosnow­skiego Dio­ni­zego z Gonią­dza. Nigdy dotąd, zbie­ra­jąc mate­riały do dzie­jów mia­sta nie natkną­łem się na tego typu sprawę. Dio­nizy Sosnow­ski uro­dził się 15 sierp­nia 1929 r. w Gonią­dzu jako syn Józefa i Emi­lii.... »

Monety K.O.P.

środa, Luty 25, 2015
Monety K.O.P.

Pod koniec XIX wieku w armii rosyj­skiej wpro­wa­dzono monety emi­to­wane przez spół­dziel­nie żołnier­skie, kan­tyny i kasyna woj­skowe. Pie­nię­dzy tych nie można było wydać poza jed­nostką woj­skową. Sys­tem ten funk­cjo­no­wał do I wojny świa­to­wej w sto­łow­ni­kach i bufe­tach klu­bów ofi­cer­skich sta­cjo­nu­ją­cych do 1914 roku w zachod­nich gra­ni­cach impe­rium, a więc na zie­miach pol­skich. Monety spół­dzielni woj­sko­wych peł­niły... »

Zapusty Radziłowskie 2015

wtorek, Luty 17, 2015
Zapusty Radziłowskie 2015

Od pięt­na­stu lat w ostat­kowy wto­rek Radzi­łów gości Zapu­sto­wych prze­bie­rań­ców. Zabawa ludowa nawią­zu­jąca swym cha­rak­te­rem do daw­nych zwy­cza­jów: zimo­wych balów, maska­rad, pocho­dów i zabaw. Roz­po­czyna się naj­czę­ściej w dniu Trzech Króli, a koń­czy we wto­rek przed Środą Popiel­cową, która ozna­cza począ­tek wiel­kiego postu i ocze­ki­wa­nia na Wiel­ka­noc. Współ­cze­śnie Radzi­łów jest jedyną miej­sco­wo­ścią w woje­wódz­twie pod­la­skim,... »

Walentynkowy Bal Charytatywny

poniedziałek, Luty 16, 2015
Walentynkowy Bal Charytatywny

14 lutego w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury odbył się V Walen­tyn­kowy Bal Cha­ry­ta­tywny Rady Rodzi­ców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gonią­dzu. Od kilku lat rada orga­ni­zuje bale, na któ­rych zbie­rane są fun­du­sze, z któ­rych dofi­nan­so­wy­wane są m. in. wycieczki, nagrody książ­kowe, dyplomy, pomoce szkole. Tego­roczna aukcja którą pro­wa­dzili: Beata Konopko i Jaro­sław Kłu­bo­wicz cie­szyła się szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków,... »

Zimowe liczenie nietoperzy

niedziela, Luty 15, 2015
Zimowe liczenie nietoperzy

Ruiny for­tów twier­dzy Oso­wiec to dosko­nałe miej­sce do prze­zi­mo­wa­nia dla lata­ją­cych ssa­ków – nie­to­pe­rzy. Każ­dego roku wybrane forty spraw­dzane są przez naukow­ców pod kątem liczeb­no­ści i składu gatun­ko­wego hiber­nu­ją­cych nie­to­pe­rzy. 14 lutego br. grupa zain­te­re­so­wa­nych osób, w tym wolon­ta­riu­szy, poli­czyła te mało znane i poży­teczne ssaki. Padł rekord liczeb­no­ści, gdyż doli­czono się 442 osob­ni­ków 5... »

IV Turniej Tenisa Stołowego

piątek, Luty 6, 2015
IV Turniej Tenisa Stołowego

5 lutego w Sali Wido­wi­sko­wej GOK odbył się IV Tur­niej Tenisa Sto­ło­wego o Puchar Prze­wod­ni­czą­cego Rady Miej­skiej w Gonią­dzu, któ­rego orga­ni­za­to­rem był Urząd Miej­ski i Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu. Celem orga­ni­za­cji zawo­dów jest popu­la­ry­za­cja tenisa sto­ło­wego wśród miesz­kań­ców Gminy Goniądz, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań poprzez sport oraz aktywne spę­dze­nie czasu wolnego. Naj­lepsi zawod­nicy z terenu Gminy Goniądz... »

Wypadek na przejeździe

środa, Luty 4, 2015
Wypadek na przejeździe

Tra­giczny wypa­dek na prze­jeź­dzie kole­jo­wym w Osowcu-Twierdzy. 3 lutego około godz. 16.05 doszło do wypadku dro­go­wego na prze­jeź­dzie kole­jo­wym w Osowcu-Twierdzy. 40-letnia miesz­kanka gminy Prostki jadąc samo­cho­dem Daweoo Tico drogą 670 od strony Gonią­dza, na nie­strze­żo­nym prze­jeź­dzie kole­jo­wym nie ustą­piła pierw­szeń­stwa prze­jazdu pocią­gowi rela­cji Ełk – Bia­ły­stok. W wyniku zde­rze­nia pojaz­dów kobieta ponio­sła śmierć... »

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

wtorek, Luty 3, 2015
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

30 stycz­nia uro­czy­ście pod­su­mo­wano miniony rok dzia­łal­no­ści Pol­skiego Czer­wo­nego Krzyża rejonu moniec­kiego. 30 stycz­nia uro­czy­ście pod­su­mo­wano miniony rok dzia­łal­no­ści Pol­skiego Czer­wo­nego Krzyża rejonu moniec­kiego, z oka­zji dnia Hono­ro­wego Dawcy Krwi wrę­czano odzna­cze­nia i wyróż­nie­nia. Krwio­daw­com i stra­ża­kom wrę­czono odzna­cze­nia I, II i III stop­nia “Zasłu­żony Hono­rowy Dawca Krwi”, dyplomy i wyróż­nie­nia. Wśród odzna­czo­nych zna­leźli się dru­ho­wie... »

Księżniczka na ziarnku grochu

poniedziałek, Styczeń 26, 2015
Księżniczka na ziarnku grochu

Niech wie­dzą wszy­scy i wszę­dzie co głosi kró­lew­skie orę­dzie! 23 stycz­nia w sali wido­wi­sko­wej Ośrodka Kul­tury w Gonią­dzu wysta­wiono przed­sta­wie­nie pt. „Księż­niczka na ziarnku gro­chu”. Mło­dzi akto­rzy z koła teatral­nego „SZUWARKI” dzia­ła­ją­cego w GOK-u umi­lili swoim wystę­pem ostatni dzień nauki przed feriami zimo­wymi dla przed­szko­la­ków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Obsada: Król: Hubert Nowicki Kró­lowa: Roza­lia Kuć Książę: Damian... »

REKLAMA

Goniądzki Serwis Turystyczny
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości
Bogata oferta  strojów komunijnych

Archiwa

Kalendarz

Marzec 2015
P W Ś C P S N
« lut    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro