Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Zmiana czasu na zimowy

piątek, Październik 24, 2014
Zmiana czasu na zimowy

Zmiana czasu z let­niego na zimowy czeka nas w nie­dzielę. W nie­dzielę wska­zówki zegara prze­su­niemy z godziny 3 na 2. Dzięki zmia­nie czasu z let­niego na zimowy pośpimy dłu­żej. Czas letni zacznie znów obo­wią­zy­wać 30 marca 2014 r. Zmiana czasu, odby­wa­jąca się dwa razy w roku, ma się przy­czy­nić do efek­tyw­niej­szego wyko­rzy­sta­nia świa­tła dzien­nego i oszczęd­no­ści ener­gii. W... »

Przyjaciele Natury

sobota, Październik 25, 2014
Przyjaciele Natury

“Kubu­siowi Przy­ja­ciele Natury” to pro­gram reali­zo­wany po raz piąty przez nasze przed­szko­laki. 22 paź­dzier­nika odbył się Przed­szkolny Dzień Przy­ja­ciół Natury, który upły­nął pod hasłem: “Przed­szko­laki dbają o przy­rodę”. Dzieci w tym dniu przy­szły do przed­szkola ubrane w kolo­rach czte­rech żywio­łów: wody, ognia, ziemi i powie­trza. W cza­sie zajęć dowie­działy się w jaki spo­sób mogą chro­nić... »

Ślubowanie gimnazjalistów

piątek, Październik 24, 2014
Ślubowanie gimnazjalistów

23 paź­dzier­nika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gonią­dzu odbyło się ślubo­wa­nie pierw­szych klas gim­na­zjum. W obec­no­ści grona nauczy­ciel­skiego oraz kole­gów ze star­szych klas 28 uczniów klasy I a i 26 uczniów klasy I b po zło­że­niu ślubo­wa­nia i zostało uro­czy­ście przy­ję­tych w poczet gim­na­zjal­nej spo­łecz­no­ści. Nim to jed­nak nastą­piło odbyły się dwie kon­ku­ren­cje. Pierw­sza doty­czyła pre­zen­ta­cji klas... »

Biebrza nadal w grze

środa, Październik 22, 2014
Biebrza nadal w grze

Bie­brza Goniądz zagwa­ran­to­wała sobie awans do kolej­nej rundy Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski. Bie­brza Goniądz poko­nała przed wła­sną publicz­no­ścią trze­cio­li­gową War­mię Gra­jewo 3:2 (1:2). Do 48 min spo­tka­nia Bie­brza prze­gry­wała już 0:2, po faulu na naszym zawod­niku Prze­mek Koł­łą­taj z rzutu kar­nego na dwie minuty przed koń­cem pierw­szej połowy zdo­był gola na 1:2. Dwie bramki: Mate­usza Purty i... »

II Rajd w Babie Góry

środa, Październik 22, 2014
II Rajd w Babie Góry

14 paź­dzier­nika, korzy­sta­jąc z dnia wol­nego od nauki i zachę­ceni piękną, jesienną pogodą, dzieci z koła tury­stycz­nego “BOSO PRZEZ ŚWIAT — junior” wzięły udział w II Raj­dzie w Babie Góry. Na 7 km tra­sie wszy­scy równo anga­żo­wali się w roz­wią­zy­wa­nie kra­sno­lud­ko­wego questu zwią­za­nego z poszu­ki­wa­niem leśnych skar­bów. Rajd połą­czony z questem to świetna forma roz­rywki... »

X Seniorada

poniedziałek, Październik 20, 2014
X Seniorada

19 paź­dzier­nika w sali wido­wi­sko­wej Ośrodka Kul­tury w Gonią­dzu odbyła się jubi­le­uszowa X Senio­rada. Inter­dy­scy­pli­narna impreza połą­czona z towarzysko-kulturalnym spo­tka­niem senio­rów powiatu moniec­kiego, z pre­zen­ta­cją zespo­łów arty­stycz­nych poszcze­gól­nych gmin moniec­kich. Na sce­nie wystą­piły zespoły i soli­ści: Kaba­ret „Peł­no­letni” z GOK w Gonią­dzu, Zespół „Senio­rzy znad Bie­brzy” z GOK w Gonią­dzu, Pani Maria Zno­iń­ska z GOK... »

Spotkania z historią

piątek, Październik 17, 2014
Spotkania z historią

Ważne jest, aby młode poko­le­nie miało poczu­cie przy­na­leż­no­ści regio­nal­nej i naro­do­wej. Warto więc roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia mło­dzieży wła­snym miej­scem zamiesz­ka­nia, naj­bliż­szą oko­licą, uka­zy­wać piękno i nie­po­wta­rzal­ność środo­wi­ska przy­rod­ni­czego, histo­rycz­nego i kul­tu­ro­wego. Dla­tego Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu wycho­dzi z ini­cja­tywą pro­wa­dze­nia cyklicz­nych zajęć poświę­co­nych histo­rii ziemi goniądz­kiej pn. “Goniądz­kie spo­tka­nia z histo­rią”, na które zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych... »

Dzień Nauczyciela

środa, Październik 15, 2014
Dzień Nauczyciela

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej popu­lar­nie zwany Dniem Nauczy­ciela jest pol­skim świę­tem pań­stwo­wym oświaty i szkol­nic­twa wyż­szego. Zostało usta­no­wione 27 kwiet­nia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obo­wiąz­ków nauczy­ciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczy­ciela, a następ­nie w 1982 r. prze­mia­no­wane na Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej... »

Jesienna wycieczka do lasu

czwartek, Październik 9, 2014
Jesienna wycieczka do lasu

Korzy­sta­jąc ze sprzy­ja­ją­cej pogody w środę 8 paź­dzier­nika nasze przed­szko­laki udały się na wycieczkę do lasu, któ­rej celem była bez­po­śred­nia obser­wa­cja piękna jesien­nej przy­rody. Wędrówka leśnymi dróż­kami to nie tylko obser­wa­cja natu­ral­nego eko­sys­temu świata roślin, zwie­rząt ale przede wszyst­kim wspa­niale prze­ży­cie dla dzieci, które pozna­wały przy­rodę patrząc, słu­cha­jąc i doty­ka­jąc. Pełni wie­dzy o lesie, nie­za­po­mnia­nych... »

REKLAMA

Jesteśmy doświadczonym, dynamicznym zespołem, który szybko i łatwo dopasowuje się do każdego charakteru imprezy. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę imprez okolicznościowych, takich jak: * uroczystości weselne, * jubileusze, * studniówki, bale maturalne, * bankiety, * bale sylwestrowe, * imprezy taneczne, festyny ,*prymicje* itd.
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości

Archiwa

Kalendarz

Październik 2014
P W Ś C P S N
« wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro