Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Biebrza w sezonie 2014/2015

wtorek, Lipiec 22, 2014
Biebrza w sezonie 2014/2015

Pod­la­ski ZPN usta­lił skład zespo­łów, jakie zagrają w Kla­sie Okrę­go­wej Senio­rów. W sezo­nie 2014/2015 w KOS zagra 28 dru­żyn, które zostały podzie­lone na dwie grupy. Bie­brza zna­la­zła się w II gru­pie z dru­ży­nami: 1. Pogra­ni­cze Kuź­nica Bia­ło­stocka 2. Konar Kora Kory­cin 3. KS UM Krynki 4. Supra­ślanka Supraśl 5. KS Stu­dzianki 6. Jasion Jasio­nówka 7. Gie­ret Giby 8. Pomo­rzanka Sejny 9. Vic­to­ria Jedwabne 10. Bie­brza... »

Okręgowy Puchar Polski

poniedziałek, Lipiec 21, 2014
Okręgowy Puchar Polski

Wydział Gier i Ewi­den­cji Pod­la­skiego Związku Piłki Noż­nej przed­sta­wił pary I i II rundy Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski. W I run­dzie Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski wezmą udział zespoły A Klasy oraz dru­żyny ama­tor­skie. Kon­fron­ta­cje w ramach I rundy zapla­no­wano na 17 sierp­nia na godzinę 17:00. W II run­dzie Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski do rywa­li­za­cji dołą­czą zespoły z Klasy Okrę­go­wej... »

PENTAX LX

sobota, Lipiec 19, 2014
PENTAX LX

PENTAX LX obiek­tyw 500 mm to pierw­szy pro­fe­sjo­nalny apa­rat foto­gra­ficzny Wik­tora Woł­kowa. Uży­wał go 18 lat, a postra­dał go w skłę­bio­nym nur­cie wio­sen­nej Narwi, którą kochał, utrwa­lał i zacho­wy­wał w pamięci dla przy­szłych poko­leń. Obie­ca­łem mu, że go odnaj­dziemy, choćby tylko dla samego sen­ty­mentu, a obie­canka jest dłu­giem. Posta­no­wi­li­śmy go spła­cić. Umó­wi­li­śmy się, że w maju... »

Przygotowania do Złotego Jubileuszu

poniedziałek, Lipiec 14, 2014
Przygotowania do Złotego Jubileuszu

Trwają przy­go­to­wa­nia do Zło­tego Jubi­le­uszu Nad­bie­brzań­skich Nutek (50 lat!) i 28 lat dzia­łal­no­ści Zespołu Pie­śni i Tańca “Bie­brza” który odbę­dzie się w dn.25 i 26 lipca br. w Gonią­dzu. Swój przy­jazd na Jubi­le­usz zapo­wie­działo wielu człon­ków z pierw­szego składu Nad­bie­brzań­skich Nutek. Cze­kamy na zgło­sze­nia młod­szych grup tanecz­nych “Bie­brzy” Naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem będzie Kon­cert Jubi­le­uszowy w sobotę... »

Matura 1974

poniedziałek, Lipiec 14, 2014
Matura 1974

28 czerwca absol­wenci Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Gonią­dzu — matura 1974 rok — spo­tkali się po 40-tu latach. Pra­gnę przy­po­mnieć, że dyrek­to­rem szkoły i wycho­wawcą naszej klasy był Jan Sza­ka­licki. Pen­sjo­nat „Dwo­rek Bara­nówka” był pięk­nym miej­scem na to spo­tka­nie. Gospo­dyni domu, a zara­zem nasza kole­żanka urzą­dziła nam bar­dzo szy­kowne przy­ję­cie trwa­jące od samego rana do północy. Dzię­ku­jemy Tobie... »

Klub Malucha

piątek, Lipiec 11, 2014
Klub Malucha

Ośro­dek kul­tury w Gonią­dzu zapra­sza Dzie­ciaki w wieku 5–10 lat na zaję­cia Klubu Malu­cha w roku szkol­nym 2014/2015. To coty­go­dniowe zaję­cia arty­styczne dla dzieci w wieku 5–10 lat. W „Klu­bie Malu­cha” dzieci kształcą umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i współ­ży­cia w gru­pie rówie­śni­czej, dzięki czemu na zaję­ciach panuje przy­ja­zna atmos­fera. Malu­chy roz­wi­jają swoje pasje i zain­te­re­so­wa­nia pod­czas zajęć... »

Polacy chcą ochrony łosia!

środa, Lipiec 9, 2014
Polacy chcą ochrony łosia!

Ponad 54 tysiące pod­pi­sów w obro­nie łosi zostało prze­ka­za­nych Mini­strowi Środo­wi­ska 8 lipca w War­sza­wie. Dzięki gło­som oby­wa­teli łosie nie będą zabi­jane w nad­cho­dzą­cym sezo­nie łowiec­kim. W spo­tka­niu z Macie­jem Gra­bow­skim wzięli udział przed­sta­wi­ciele WWF Pol­ska, inter­ne­to­wych ini­cja­tyw „Łapy precz od łosi” i „Nie zabi­jaj­cie nam łosi” oraz orga­ni­za­cji two­rzą­cych koali­cję Niech Żyją!*: Pra­cowni na... »

Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie

środa, Lipiec 9, 2014
Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie

Wzo­rem lat ubie­głych Sta­ro­stwo Powia­towe w Moń­kach orga­ni­zuje III edy­cję kon­kursu: „Bie­brza i Powiat Moniecki w obiek­ty­wie – edy­cja III”. Ocze­ku­jemy zdjęć które zapre­zen­tują wyjąt­ko­wość środo­wi­ska natu­ral­nego powiatu i zwią­za­nych z nią atrak­cji tury­stycz­nych, a także tra­dy­cje i codzien­ność życia na wsi. Za naj­cie­kaw­sze zdję­cia kon­kur­sowe jury przy­zna nagrody, a wszyst­kie zdję­cia będą pro­mo­wać Powiat... »

Rock na Bagnie za nami

poniedziałek, Lipiec 7, 2014
Rock na Bagnie za nami

To był nie­zwy­kły week­end, pełen dobrej muzyki, wielu spo­tkań, roz­mów i nie­spo­ty­ka­nego roc­ko­wego kli­matu. Po raz kolejny do Gonią­dza przy­je­chali fani z całej Pol­ski zafa­scy­no­wani muzyką którą pre­zen­tu­jemy oraz lokal­nymi walo­rami. Festi­wal zyskuje coraz wię­cej fanów, a Goniądz na naszych oczach staje się dru­gim Jaro­ci­nem, tym zna­nym z lat 80-tych. Świad­czą o tym opi­nie... »

REKLAMA

Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.

Archiwa

Kalendarz

Lipiec 2014
P W Ś C P S N
« cze    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

pagepeel by webpicasso.deThis site is protected by WP-CopyRightPro