Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Pożar na Kościuszki

niedziela, Wrzesień 14, 2014
Pożar na Kościuszki

Ogień poja­wił się w domu przy ul. Kościuszki. Znisz­czył budy­nek.Tuż po godzi­nie 4.38 w nie­dzielę Ochot­ni­cza Straż Pożarna z Gonią­dza otrzy­mała wezwa­nie do pożaru drew­nia­nego budynku miesz­czą­cego się przy ulicy Kościuszki. W chwili pożaru budy­nek był nie­za­miesz­kały. Nikt nie ucier­piał. Na miej­sce zda­rze­nia przy­był patrol Poli­cji oraz pra­cow­nicy Pogo­to­wia Ener­ge­tycz­nego. W akcji brało udział 12... »

Sprawdzian płetwonurków

czwartek, Wrzesień 11, 2014
Sprawdzian płetwonurków

V BIEBRZAŃSKI SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PŁETWONURKÓW „GONIĄDZ 2014” PROGRAM 13.09. Sobota (spraw­dzian) Goniądz– Plaża Miejska 10.oo – 11.oo Reje­stra­cja, loso­wa­nie star­tów, tre­ning na tra­sie 11.oo – 11.3o Otwar­cie, odprawa tech­niczna, roz­grzewka 11.3o – 13.oo Roze­gra­nia I kon­ku­ren­cji (pod­wod­nej) 13.oo – 14.oo Tre­ning, roz­grzewka 14.oo – 15.3o Roze­gra­nie II kon­ku­ren­cji (po powierzchni), usta­le­nie wyni­ków 16.oo – 17.oo Ogło­sze­nie wyni­ków. Zamknię­cie sprawdzianu. 14.09. nie­dziela (spływ) Bie­brzań­ski... »

70. rocznica bitwy partyzanckiej 9 PSK AK

wtorek, Wrzesień 9, 2014
70. rocznica bitwy partyzanckiej 9 PSK AK

8 wrze­śnia przy­pada 70. rocz­nica bitwy par­ty­zanc­kiej 9 PSK AK z Niem­cami, która miała miej­sce w dniach 8 — 9 wrze­śnia 1944 r na Oso­wych Grzę­dach. Uro­czy­sto­ści, w tym roku objęte zostały hono­ro­wym patro­na­tem przez Pre­zy­denta RP — Bro­ni­sława Komo­row­skiego. Uro­czy­sto­ści rocz­ni­cowe roz­po­częły się w Raj­gro­dzie mszą św. w Sank­tu­arium Matki Boskiej Raj­grodz­kiej, odpra­wioną w... »

Brawo nasi mistrzowie koszenia!

poniedziałek, Wrzesień 8, 2014
Brawo nasi mistrzowie koszenia!

6 wrze­śnia na Bagnie Ławki odbyły się XIII Mistrzo­stwa Świata w Kosze­niu Bagien­nych Łąk dla Przy­rody zor­ga­ni­zo­wane przez Bie­brzań­ski Park Naro­dowy i Gminę Trzcianne. W tym roku do zawo­dów zgło­siło się 35 dru­żyn. Zada­niem zawod­ni­ków było wyko­sze­nie 100 metro­wego odcinka bagien­nej łąki. Oce­nie pod­le­gał nie tylko czas, ale także jakość kosze­nia. Na Bie­brzań­skie Sia­no­kosy przy­je­chali... »

Najlepszy produkt turystyczny

czwartek, Wrzesień 4, 2014
Najlepszy produkt turystyczny

Naj­lep­szy Pro­dukt Tury­styczny – Cer­ty­fi­kat POT 2014. Kon­kurs ma na celu wyło­nie­nie w danym roku naj­bar­dziej atrak­cyj­nych, nowa­tor­skich i przy­ja­znych tury­stom pro­duk­tów tury­stycz­nych, a także ich pro­mo­cję. 2 wrze­śnia w sie­dzi­bie Pod­la­skiej Regio­nal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej Kapi­tuła Kon­kur­sowa wybrała naj­cie­kaw­sze i naj­bar­dziej nowa­tor­skie pro­dukty tury­styczne z woje­wódz­twa pod­la­skiego. Spo­śród 23 nade­sła­nych wnio­sków Kapi­tuła Kon­kur­sowa wybrała... »

Mikroklimat — nabór

czwartek, Wrzesień 4, 2014
Mikroklimat — nabór

Gminny Ośro­dek Kul­tury ogła­sza nabór dzieci (dziew­cząt i chłop­ców) w wieku od 6 lat do Dzie­cię­cego zespołu Tanecz­nego MIKROKLIMAT. Pro­gram zajęć oparty jest o balet, taniec jaz­zowy, taniec ludowy, cha­rak­te­ry­styczny i nowo­cze­sny. Wszel­kie infor­ma­cje o zespole można uzy­skać na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.goniadz.naszgok.pl w zakładce zespoły arty­styczne. Kry­te­rium przy­ję­cia do zespołu jest wola i chęć roz­wi­ja­nia pasji... »

W trosce o bagna

czwartek, Wrzesień 4, 2014
W trosce o bagna

Wiel­kie święto kosia­rzy – w tro­sce o bagna. 6 wrze­śnia 2014 r. w Bie­brzań­skim Parku Naro­do­wym (BbPN) kosia­rze z kraju i zagra­nicy sto­czą walkę o tytuł Mistrza Świata w kosze­niu bagien­nych łąk dla przy­rody. Już po raz 13. odbędą się Bie­brzań­skie Sia­no­kosy — święto tych, któ­rzy od stu­leci kosząc bie­brzań­skie łąki sprzy­jają przy­rod­ni­czemu bogac­twu,... »

Potrawa z ziemniaka – konkurs

piątek, Sierpień 29, 2014
Potrawa z ziemniaka – konkurs

Pod­czas XX Święta Ziem­niaka – Jar­mark Kre­sowy odbę­dzie się kon­kurs na naj­smacz­niej­szą potrawę, któ­rej głów­nym skład­ni­kiem są ziem­niaki. Aby wziąć udział w kon­kur­sie należy przy­nieść swój wyrób do namiotu orga­ni­za­tora do godz. 15.30. Naj­smacz­niej­sza potrawa z ziem­niaka jest jedną z kate­go­rii kon­kursu „O złotą bulwę” orga­ni­zo­wa­nego pod­czas kolej­nych edy­cji Święta Ziem­niaka. Do kon­kursu zapra­szamy osoby,... »

LZS Biebrza

piątek, Sierpień 29, 2014
LZS Biebrza

Histo­ria Miej­skiego Klubu Spor­to­wego Bie­brzy Goniądz sięga 1958 roku. Wów­czas dru­żyna pił­kar­ska pod nazwą LZS Goniądz (barwy klubu żółtoczer­wone) wzięła udział w roz­gryw­kach bia­ło­stoc­kiej VI ligi. W wyniku podziału admi­ni­stra­cyj­nego Pol­ski w 1975 roku, LZS tra­fia do łomżyń­skiej V ligi pod nazwą LZS Bie­brza. W grud­niu 1995 roku z oka­zji 40-lecia Klub wydał dwie odznaki.... »

REKLAMA

Biebrza w drewnie
Goniądzki Serwis Turystyczny
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości

Archiwa

Kalendarz

Wrzesień 2014
P W Ś C P S N
« sie    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro