Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Dżungla na jeden sezon

poniedziałek, Sierpień 18, 2014
Dżungla na jeden sezon

Ser­decz­nie zapra­szamy do sie­dziby Pta­ków Pol­skich na seans fil­mowy. 22 sierp­nia o godzi­nie 17.00 wyświe­tlimy film pt. „Pole: Dżun­gla na jeden sezon” reż. Jan Haft Zapew­niamy kawę, her­batę i oczy­wi­ście coś zim­nego. Do zoba­cze­nia na Doli­stow­skiej 21! »

Biebrza – po drugiej stronie lustra

niedziela, Sierpień 17, 2014
Biebrza – po drugiej stronie lustra

23 sierp­nia (sobota) na plaży miej­skiej w Gonią­dzu otwo­rzymy pierw­szy w Pol­sce pod­wodny szlak tury­styczny Bie­brza – po dru­giej stro­nie lustra. Po ofi­cjal­nym otwar­ciu zapra­szamy na ogni­sko z poczę­stun­kiem. Póź­niej zaj­rzymy za drugą stronę lustra, oglą­da­jąc filmy z pod­wod­nego świata Bie­brzy. Ser­decz­nie zapra­szają: Ptaki Pol­skie, Bie­brzań­ski Klub Płe­two­nur­ków Mean­der, Bie­brzań­ski Park Naro­dowy, Mia­sto i Gmina Goniądz. Bie­brza–... »

Mistrzostwa w Olecku

sobota, Sierpień 16, 2014
Mistrzostwa w Olecku

Agnieszka Zach – Bie­brzań­ska Wiedźma wice­mi­strzy­nią Pol­ski w Pod­wod­nej Orien­ta­cji. W dniach 8–10 sierp­nia 2014 r. w Olecku na Jezio­rze Olecko Wiel­kie odbyły się Mistrzo­stwa Pol­ski Płe­two­nur­ków w Orien­ta­cji Pod­wod­nej z udzia­łem naj­lep­szych zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Po dwóch latach abso­lut­nej domi­na­cji w kon­ku­ren­cji M-KURS Kobiet zawod­niczka Bie­brzań­skiego Klubu Płe­two­nur­ków „Mean­der” musiała uznać wyż­szość Marzeny Dra­miń­skiej... »

Pożegnanie Księdza Marcina

piątek, Sierpień 15, 2014
Pożegnanie Księdza Marcina

„Wszystko ma swój czas, i jest wyzna­czona godzina na wszyst­kie sprawy pod nie­bem” (Koh 3,1). Dzień Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny, popu­lar­nie zwa­nym Świę­tem Matki Bożej Ziel­nej, stał się jed­no­cze­śnie waż­nym dniem w naszej para­fii, który na długo zapad­nie w pamięci wier­nych. Wśród zbóż, ziół i kwia­tów przy­szło nam żegnać ks. Mar­cina Pyłko, który po trzy­let­niej... »

Meander szkoli młodzież

wtorek, Sierpień 12, 2014
Meander szkoli młodzież

Bie­brzań­ski Klub Płe­two­nur­ków Mean­der szkoli mło­dzież. W minioną sobotę i nie­dzielę na plaży miej­skiej w Gonią­dzu odbyły się zaję­cia z zakresu pły­wa­nia w sprzę­cie ABC (płe­twy, maska, rurka odde­chowa tzw. “fajka”) oraz oddy­cha­nia pod wodą przy uży­ciu auto­matu odde­cho­wego. Zain­te­re­so­wa­nie było spore jed­nak odwa­żyło się niewielu. „Zachę­camy do jak naj­więk­szego korzy­sta­nia z moż­li­wo­ści nauki pły­wa­nia, może... »

Kolektory słoneczne

sobota, Sierpień 9, 2014
Kolektory słoneczne

Firma Sun Sup­port zapra­sza miesz­kań­ców Gminy Goniądz na spo­tka­nie doty­cząc mon­tażu kolek­to­rów sło­necz­nych i odna­wial­nych źródeł ener­gii, które odbę­dzie się 26.08.2014 o godz. 11.00 w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Goniądzu. Sun Sup­port Sp. z o.o. ul. Wita Stwo­sza 20A 02–661 War­szawa »

Bajka o Kozie

środa, Sierpień 6, 2014
Bajka o Kozie

Zapra­szamy do obej­rze­nia filmu o Bie­brzy jej pod­wod­nych miesz­kań­cach i wszyst­kiego co ich ota­cza. Bie­brzań­ski Klub Płe­two­nur­ków Mean­der sku­pia spo­łecz­ność miło­śni­ków rzecz­nych głę­bin, a w szcze­gól­no­ści bie­brzań­skiej toni. Pre­zen­tu­jemy kolejny film Hen­ryka Szy­dłow­skiego z cyklu Bie­brza Pod­wodna pt;“Bajka o kozie”. »

Ratownicy z BbPN

środa, Sierpień 6, 2014
Ratownicy z BbPN

W dniach 28.07 – 02.08. w Byd­gosz­czy, trzech straż­ni­ków z Bie­brzań­skiego Parku Naro­do­wego uczest­ni­czyło w kur­sie Pierw­szej Pomocy zakoń­czo­nym egza­mi­nem pań­stwo­wym. Zaję­cia doty­czyły czyn­no­ści zwią­za­nych: z zakre­sem udzie­la­nia pomocy z uży­ciem AED, poda­wa­nia tlenu poszko­do­wa­nemu, dzia­ła­nia w przy­padku zasłab­nięć, zawa­łów, popa­rzeń i zadła­wień. Egza­min skła­dał się z 30 pytań losowo wybra­nych z 200 przy­go­to­wa­nych na... »

Wielki Dzień Pszczół

środa, Sierpień 6, 2014
Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Psz­czół w Bie­brzań­skim Parku Naro­do­wym. 8 sierp­nia w Bie­brzań­skim Parku Naro­do­wym odbę­dzie się kolejne spo­tka­nie poświę­cone psz­czo­łom i ich ochronie. W ramach obcho­dów Wiel­kiego Dnia Psz­czół zosta­nie zbu­do­wane „miesz­ka­nie zastęp­cze” dla dzi­kich owa­dów. Park ser­decz­nie zapra­sza miesz­kań­ców, odwie­dza­ją­cych i inne osoby zain­te­re­so­wane pomocą poży­tecz­nym zapy­la­czom do wspól­nej pracy, zabawy i nauki. Wstęp wolny. W piąt­kowe... »

REKLAMA

Biebrza w drewnie
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości
PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SANITARNY ZBIGNIEW NOWICKI Tel: 506 195 606

Archiwa

Kalendarz

Sierpień 2014
P W Ś C P S N
« lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro