Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Spotkania z historią

piątek, Październik 17, 2014
Spotkania z historią

Ważne jest, aby młode poko­le­nie miało poczu­cie przy­na­leż­no­ści regio­nal­nej i naro­do­wej. Warto więc roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia mło­dzieży wła­snym miej­scem zamiesz­ka­nia, naj­bliż­szą oko­licą, uka­zy­wać piękno i nie­po­wta­rzal­ność środo­wi­ska przy­rod­ni­czego, histo­rycz­nego i kul­tu­ro­wego. Dla­tego Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu wycho­dzi z ini­cja­tywą pro­wa­dze­nia cyklicz­nych zajęć poświę­co­nych histo­rii ziemi goniądz­kiej pn. “Goniądz­kie spo­tka­nia z histo­rią”, na które zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych... »

Dzień Nauczyciela

środa, Październik 15, 2014
Dzień Nauczyciela

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej popu­lar­nie zwany Dniem Nauczy­ciela jest pol­skim świę­tem pań­stwo­wym oświaty i szkol­nic­twa wyż­szego. Zostało usta­no­wione 27 kwiet­nia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obo­wiąz­ków nauczy­ciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczy­ciela, a następ­nie w 1982 r. prze­mia­no­wane na Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej... »

Jesienna wycieczka do lasu

czwartek, Październik 9, 2014
Jesienna wycieczka do lasu

Korzy­sta­jąc ze sprzy­ja­ją­cej pogody w środę 8 paź­dzier­nika nasze przed­szko­laki udały się na wycieczkę do lasu, któ­rej celem była bez­po­śred­nia obser­wa­cja piękna jesien­nej przy­rody. Wędrówka leśnymi dróż­kami to nie tylko obser­wa­cja natu­ral­nego eko­sys­temu świata roślin, zwie­rząt ale przede wszyst­kim wspa­niale prze­ży­cie dla dzieci, które pozna­wały przy­rodę patrząc, słu­cha­jąc i doty­ka­jąc. Pełni wie­dzy o lesie, nie­za­po­mnia­nych... »

Domowe zwycięstwo

poniedziałek, Październik 6, 2014
Domowe zwycięstwo

Bie­brza zdo­była punkty na wła­snym tere­nie. 5 paź­dzier­nika o godz: 15:00, w Gonią­dzu roze­grano spo­tka­nie w ramach 8 kolejki pod­la­skiej klasy okrę­go­wej pomię­dzy Bie­brzą Goniądz a Korą Kory­cin w jesien­nej run­dzie sezonu 2014/2015. Mecz zakoń­czył się wyni­kiem 3:1 i jest to po dwu poraż­kach, jed­nym remi­sie, piąte jesienne zwy­cię­stwo, które awan­suje naszą dru­żynę na 3 miej­sce... »

Rekord Guinnessa w myciu ząbków!!

poniedziałek, Październik 6, 2014
Rekord Guinnessa w myciu ząbków!!

30 wrze­śnia dzieci z naszego przed­szkola wzięły udział w usta­no­wie­niu Rekordu Giun­nessa w naj­więk­szej licz­bie dzieci myją­cych zęby w tym samym cza­sie. Próba zakoń­czyła się suk­ce­sem. Jed­no­cze­śnie zęby szczot­ko­wało 313328 dzieci z całej Pol­ski. Poprzedni rekord w naj­więk­szej licz­bie osób myją­cych jed­no­cze­śnie zęby został usta­no­wiony w Indiach w 2007r. Wów­czas 177 003 osoby... »

Kolejna “biebrzańska czarna dziura” odczarowana

poniedziałek, Październik 6, 2014
Kolejna “biebrzańska czarna dziura” odczarowana

„Czarna Dziura”, to w wiel­kim skró­cie obszar cza­so­prze­strzeni, pozba­wiony gra­wi­ta­cji, któ­rego nic nie może opu­ścić. W naszej, bie­brzań­skiej inter­pre­ta­cji to obszar pozba­wiony nie gra­wi­ta­cji ale sta­łej kon­troli i braku wyobraźni ludzi. Minęło 15 lat od chwili, kiedy zaczę­li­śmy sys­te­ma­tycz­nie sprzą­tać dno Bie­brzy. Skrom­nie oce­niamy że wydo­by­li­śmy z pod wody ponad 20 ton śmieci, w tym... »

Szpak – ptak Europejskich Dni Ptaków 2014

niedziela, Październik 5, 2014
Szpak – ptak Europejskich Dni Ptaków 2014

Sło­neczne, nie­dzielne popo­łu­dnie było dosko­na­łym cza­sem na prze­pro­wa­dze­nie wycieczki z oka­zji Euro­pej­skiego Dnia Pta­ków orga­ni­zo­wa­nego Pol­sce przez Ogól­no­pol­skie Towa­rzy­stwo Ochrony Pta­ków. W Gonią­dzu na zapro­sze­nie Bie­brzań­skiego Parku Naro­do­wego sta­wiło się 32 miło­śni­ków pta­ków. Wspól­nie prze­szli­śmy ulice mia­sta i przy nad­bie­brzań­skich łąkach w poszu­ki­wa­niu pta­ków odby­wa­ją­cych jesienne wędrówki i tych, które zostaną z nami na zimę. Panu­jąca... »

Ogólnopolski Kongres w Goniądzu

niedziela, Październik 5, 2014
Ogólnopolski Kongres w Goniądzu

W dniach 1–3 paź­dzier­nika odbył się w Gonią­dzu już V Ogól­no­pol­ski Kon­gres Dyrek­to­rów z mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych. Uczest­ni­czyło w nim ponad 80 osób, w tym: przed­sta­wi­ciele Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, uczelni wyż­szych, Ośrodka Roz­woju Edu­ka­cji w War­sza­wie oraz goście z dwóch ośrod­ków wycho­waw­czych z Węgier. W bie­żą­cym roku dyrek­to­rzy zaj­mo­wali się mię­dzy innymi pro­ble­ma­tyką pod­nie­sie­nia jako­ści pracy... »

Msza harcerska

niedziela, Październik 5, 2014
Msza harcerska

W dniu dzi­siej­szym, pod­czas mszy świę­tej o godz. 12 litur­gię przy­go­to­wy­wali har­ce­rze z naszej para­fii. Zatrosz­czyli się o czy­ta­nia, śpiew wraz z naszą scholą i nosze­nie darów. Nasza har­cer­ska dru­żyna chciała w ten spo­sób pro­sić Boga o bło­go­sła­wień­stwo na nowy rok pracy. Zachę­camy także młode osoby aby wstę­po­wały w sze­regi naszej dru­żyny. Wię­cej infor­ma­cji... »

REKLAMA

Goniądzki Serwis Turystyczny
Biebrza w drewnie
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości

Archiwa

Kalendarz

Październik 2014
P W Ś C P S N
« wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro