Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Kino Orange

czwartek, Listopad 20, 2014
Kino Orange

Wizyta Kina Orange w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Gonią­dzu może poszczy­cić się spek­ta­ku­lar­nym wyni­kiem ponad 600 widzów! 19 listo­pada w sali wido­wi­sko­wej GOK w Gonią­dzu wyświe­tlone zostały nowo­ści fil­mowe takie jak: • „7 kra­sno­lud­ków ratuje śpiąca kró­lewnę” • „Mia­sto 44” • „Bogo­wie” • „Oby­wa­tel” Pra­gniemy podzię­ko­wać wszyst­kim Widzom Kina Orange za to, że przy­czy­ni­li­ście się do takiego wyniku. Dzięki osią­gnię­tej... »

Pierwszy śnieg

czwartek, Listopad 20, 2014
Pierwszy śnieg

Po cie­płej dłu­giej jesieni w Gonią­dzu spadł pierw­szy śnieg. Koja­rzy się nam on ze świą­teczną aurą i zimo­wym sza­leń­stwem, kie­row­com ze złymi warun­kami na dro­dze. Przez cały dzień było mokro i deszczowo. »

Podziękowania Wyborcom

środa, Listopad 19, 2014
Podziękowania Wyborcom

Podzię­ko­wa­nie za udział w wybo­rach samo­rzą­do­wych! Ser­decz­nie dzię­kuję wszyst­kim Miesz­kań­com Mia­sta i Gminy Goniądz za tak liczny udział w Wybo­rach Samo­rzą­do­wych, które odbyły się 16 listo­pada 2014 r. i popar­cie mojej kan­dy­da­tury. Wasza obec­ność przy urnach nie była tylko wypeł­nie­niem oby­wa­tel­skiego obo­wiązku, ale przede wszyst­kim była wyra­zem Waszego zain­te­re­so­wa­nia i zaan­ga­żo­wa­nia w sprawy naszej gminy. Ogromna wola... »

Policja poszukuje

wtorek, Listopad 18, 2014
Policja poszukuje

MONIECKA POLICJA POSZUKUJE ZAGINIONEJ IRENY PODUCH Uro­dzona 28 lipca 1938 roku, zamiesz­kała w gmi­nie Trzcianne, w miej­sco­wo­ści Szorce. Ryso­pis: wzrost 150 cm, waga ok 60 kg, szczu­płej budowy ciała, oczy koloru zie­lo­nego, włosy siwe, pro­ste, brak uzę­bie­nia. Zagi­niona była widziana ostatni raz w dn.15.11.2014 r. Ubrana była polar roz­pi­nany na zamek w kolo­rze sza­rym bez kap­tura, spodnie... »

Będzie II tura

poniedziałek, Listopad 17, 2014
Będzie II tura

W tym roku ewi­dent­nym prze­gra­nym wybo­rów jest sys­tem tele­in­for­ma­tyczny zli­cza­jący głosy. Pomimo upływu czasu i pracy komi­sji wybor­czych nadal nie są znane ofi­cjalne dane. Ze wstęp­nych infor­ma­cji wynika, iż w Gonią­dzu odbę­dzie się druga tura wybo­rów, do któ­rej prze­szli: aktu­alny Bur­mistrz Tade­usz Kuli­kow­ski, który otrzy­mał 904 głosy oraz Mariusz Rama­tow­ski z 705 gło­sami. Trze­cie... »

BĄDŹ na pTAK

sobota, Listopad 15, 2014
BĄDŹ na pTAK

Już w sobotę, 15 listo­pada, zapra­szamy do słu­cha­nia Radia TOK FM. W audy­cji Zie­lono mi, opo­wiemy redak­tor Ewie Podol­skiej o pta­kach i Kam­pa­nii Bądź na pTAK! W nie­dzielę, tuż po 20.00 zapra­szamy do Czwórki. W audy­cji Folk Off — wspól­nie z Macie­jem Szaj­kow­skim — sku­pimy się na tym, co naj­bar­dziej nas łączy z pta­kami — na... »

Tradycyjne i współczesne ozdoby bożonarodzeniowe

czwartek, Listopad 13, 2014
Tradycyjne i współczesne ozdoby bożonarodzeniowe

Mło­dzie­żowe Cen­trum Edu­ka­cji i Readap­ta­cji Spo­łecz­nej w Gonią­dzu oraz Para­fia Świę­tej Agnieszki w Gonią­dzu ogła­szają kon­kurs „Tra­dy­cyjne i współ­cze­sne ozdoby bożo­na­ro­dze­niowe”. Cel kon­kursu: — kul­ty­wo­wa­nie wśród miesz­kań­ców gminy Goniądz tra­dy­cji wyko­ny­wa­nia ozdób bożo­na­ro­dze­nio­wych; – roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych oraz roz­wi­ja­nie wyobraźni artystycznej. »

Taka ryba

czwartek, Listopad 13, 2014
Taka ryba

12 listo­pada w oko­li­cach Bed­narki Damian Szklanko metodą na żywca wyło­wił z Bie­brzy szczu­paka. Ryba ważyła 11.20 kg, miała 114cm długości. »

Pani Stefania

czwartek, Listopad 13, 2014
Pani Stefania

Ste­fa­nia Ziem­biń­ska z d. Potocka odzna­czona Meda­lem im. Flo­rence Nigh­tin­gale. Medal im. Flo­rence Nigh­tin­gale jest jed­nym z naj­bar­dziej cenio­nych odzna­czeń w środo­wi­sku pie­lę­gniar­skim, przy­zna­wa­nym przez Mię­dzy­na­ro­dowy Czer­wony Krzyż za postawy zawo­dowe, etyczne, patrio­tyczne zasłu­gu­jące na szcze­gólny sza­cu­nek i pamięć. Odzna­czone pie­lę­gniarki wyróż­niają się wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami zawo­do­wymi i moral­nymi oraz nie­by­wałą odwagą w nie­sie­niu pomocy cho­rym i... »

REKLAMA

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SANITARNY ZBIGNIEW NOWICKI Tel: 506 195 606
Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Goniądzki Serwis Turystyczny
Bogata oferta  strojów komunijnych

Archiwa

Kalendarz

Listopad 2014
P W Ś C P S N
« paź    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro