Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Szkolny halloween

piątek, Październik 31, 2014
Szkolny halloween

Hal­lo­ween to czas prze­bie­ra­nek oraz zbie­ra­nia sło­dy­czy od dal­szych i bliż­szych sąsia­dów. W czwar­tek 30 paź­dzier­nika z ini­cja­tywy Samo­rządu Uczniow­skiego mury ZS-P w Gonią­dzu odwie­dziły wiedźmy, mumie, duchy i różne tajem­ni­cze posta­cie. Mło­dzież, która tego dnia przy­szła do szkoły prze­brana, mogła liczyć na pobłaż­li­wość nauczy­cieli. Pomy­słów na straszne stroje było bez liku. Główna impreza odbyła się w... »

Pożar domu

piątek, Październik 31, 2014
Pożar domu

56-letniego męż­czy­zny nie udało się ura­to­wać. Zgi­nął w poża­rze, jaki miał miej­sce w Gonią­dzu przy ulicy Szpi­tal­nej 2. Tra­ge­dia wyda­rzyła się w czwar­tek 30 paź­dzier­nika po połu­dniu. Kiedy na miej­sce przy­je­chali stra­żacy z OSP Goniądz palił się par­ter, a ogień prze­do­sta­wał się na strych muro­wa­nego budynku kry­tego eternitem. W jed­nym z pomiesz­czeń budynku sta­no­wią­cego... »

Wspieraj lokalne organizacje

piątek, Październik 31, 2014
Wspieraj lokalne organizacje

Prze­ka­zu­jąc 1% podatku warto wspie­rać lokalne orga­ni­za­cje. Izba Skar­bowa w Bia­łym­stoku pod­su­mo­wała zezna­nia podat­kowe za ubie­gły rok ze wska­za­niem 1% podatku. Z danych wynika, iż podat­nicy z powiatu moniec­kiego naj­wię­cej środ­ków, bo aż 47 tys. zł. prze­ka­zali Fun­da­cji Dzie­ciom “Zdą­żyć z Pomocą”. Na trze­cim miej­scu zna­la­zła się lokalna Fun­da­cja na rzecz Roz­woju Powiatu Moniec­kiego, która... »

Przyjaciele Natury

sobota, Październik 25, 2014
Przyjaciele Natury

“Kubu­siowi Przy­ja­ciele Natury” to pro­gram reali­zo­wany po raz piąty przez nasze przed­szko­laki. 22 paź­dzier­nika odbył się Przed­szkolny Dzień Przy­ja­ciół Natury, który upły­nął pod hasłem: “Przed­szko­laki dbają o przy­rodę”. Dzieci w tym dniu przy­szły do przed­szkola ubrane w kolo­rach czte­rech żywio­łów: wody, ognia, ziemi i powie­trza. W cza­sie zajęć dowie­działy się w jaki spo­sób mogą chro­nić... »

Ślubowanie gimnazjalistów

piątek, Październik 24, 2014
Ślubowanie gimnazjalistów

23 paź­dzier­nika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gonią­dzu odbyło się ślubo­wa­nie pierw­szych klas gim­na­zjum. W obec­no­ści grona nauczy­ciel­skiego oraz kole­gów ze star­szych klas 28 uczniów klasy I a i 26 uczniów klasy I b po zło­że­niu ślubo­wa­nia i zostało uro­czy­ście przy­ję­tych w poczet gim­na­zjal­nej spo­łecz­no­ści. Nim to jed­nak nastą­piło odbyły się dwie kon­ku­ren­cje. Pierw­sza doty­czyła pre­zen­ta­cji klas... »

Biebrza nadal w grze

środa, Październik 22, 2014
Biebrza nadal w grze

Bie­brza Goniądz zagwa­ran­to­wała sobie awans do kolej­nej rundy Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski. Bie­brza Goniądz poko­nała przed wła­sną publicz­no­ścią trze­cio­li­gową War­mię Gra­jewo 3:2 (1:2). Do 48 min spo­tka­nia Bie­brza prze­gry­wała już 0:2, po faulu na naszym zawod­niku Prze­mek Koł­łą­taj z rzutu kar­nego na dwie minuty przed koń­cem pierw­szej połowy zdo­był gola na 1:2. Dwie bramki: Mate­usza Purty i... »

II Rajd w Babie Góry

środa, Październik 22, 2014
II Rajd w Babie Góry

14 paź­dzier­nika, korzy­sta­jąc z dnia wol­nego od nauki i zachę­ceni piękną, jesienną pogodą, dzieci z koła tury­stycz­nego “BOSO PRZEZ ŚWIAT — junior” wzięły udział w II Raj­dzie w Babie Góry. Na 7 km tra­sie wszy­scy równo anga­żo­wali się w roz­wią­zy­wa­nie kra­sno­lud­ko­wego questu zwią­za­nego z poszu­ki­wa­niem leśnych skar­bów. Rajd połą­czony z questem to świetna forma roz­rywki... »

X Seniorada

poniedziałek, Październik 20, 2014
X Seniorada

19 paź­dzier­nika w sali wido­wi­sko­wej Ośrodka Kul­tury w Gonią­dzu odbyła się jubi­le­uszowa X Senio­rada. Inter­dy­scy­pli­narna impreza połą­czona z towarzysko-kulturalnym spo­tka­niem senio­rów powiatu moniec­kiego, z pre­zen­ta­cją zespo­łów arty­stycz­nych poszcze­gól­nych gmin moniec­kich. Na sce­nie wystą­piły zespoły i soli­ści: Kaba­ret „Peł­no­letni” z GOK w Gonią­dzu, Zespół „Senio­rzy znad Bie­brzy” z GOK w Gonią­dzu, Pani Maria Zno­iń­ska z GOK... »

Spotkania z historią

piątek, Październik 17, 2014
Spotkania z historią

Ważne jest, aby młode poko­le­nie miało poczu­cie przy­na­leż­no­ści regio­nal­nej i naro­do­wej. Warto więc roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia mło­dzieży wła­snym miej­scem zamiesz­ka­nia, naj­bliż­szą oko­licą, uka­zy­wać piękno i nie­po­wta­rzal­ność środo­wi­ska przy­rod­ni­czego, histo­rycz­nego i kul­tu­ro­wego. Dla­tego Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu wycho­dzi z ini­cja­tywą pro­wa­dze­nia cyklicz­nych zajęć poświę­co­nych histo­rii ziemi goniądz­kiej pn. “Goniądz­kie spo­tka­nia z histo­rią”, na które zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych... »

REKLAMA

Goniądzki Serwis Turystyczny
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości

Archiwa

Kalendarz

Listopad 2014
P W Ś C P S N
« paź    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro