Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Świąteczny Konkurs Bożonarodzeniowy

piątek, Grudzień 19, 2014
Świąteczny Konkurs Bożonarodzeniowy

18 grud­nia w przed­szkolu odbyło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród lau­re­atom Świą­tecz­nego Kon­kursu Bożo­na­ro­dze­nio­wego. Celem kon­kursu było zain­te­re­so­wa­nie dzieci, kul­ty­wo­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie tra­dy­cji zwią­za­nych ze Świę­tami Bożego Naro­dze­nia, pobu­dza­nie aktyw­no­ści twór­czej oraz wspie­ra­nie więzi rodzin­nych łączą­cych dzieci i rodzi­ców poprzez umoż­li­wie­nie im wspól­nego two­rze­nia. Kon­kurs adre­so­wany był do dzieci przed­szkol­nych i ich rodzi­ców. Do kon­kursu przy­stą­piło 23... »

Roz­strzy­gnię­cie konkursu

czwartek, Grudzień 18, 2014
Roz­strzy­gnię­cie konkursu

Mło­dzie­żowe Cen­trum Edu­ka­cji i Readap­ta­cji Spo­łecz­nej w Gonią­dzu oraz Para­fia Świę­tej Agnieszki w Gonią­dzu infor­muje o roz­strzy­gnię­ciu kon­kursu „Tra­dy­cyjne i współ­cze­sne ozdoby bożo­na­ro­dze­niowe”. Wyniki i lau­re­atów kon­kursu poznamy 21 grud­nia po Mszy Świę­tej o godzi­nie 12.00 w Kościele Para­fial­nym w Gonią­dzu, w któ­rym prace kon­kur­sowe będą eks­po­no­wane w okre­sie bożo­na­ro­dze­nio­wym. Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com i zapra­szamy... »

Świąteczne pierniki

środa, Grudzień 17, 2014
Świąteczne pierniki

Czas ocze­ki­wa­nia na święta Bożego Naro­dze­nia, to czas rodzin­nych spo­tkań, ubie­ra­nia cho­inki i wspól­nych wypie­ków. Dziś nasze przed­szko­laki z wiel­kim entu­zja­zmem zabrały się za pie­cze­nie świą­tecz­nych pier­ni­ków. Cia­sto, które zostało przy­go­to­wane wczo­raj do dziś „odpo­czy­wało” w lodowce. Wielką frajdą dla dzieci było ugnia­ta­nie, wał­ko­wa­nie i wykra­ja­nie prze­róż­nych kształ­tów forem­kami. Na blasz­kach do pie­cze­nia cia­sta poja­wiły się... »

Finał Szlachetnej Paczki!

poniedziałek, Grudzień 15, 2014
Finał Szlachetnej Paczki!

Nad­szedł finał pro­jektu “Szla­chetna Paczka”. Od 14 lat tysiące potrze­bu­ją­cych rodzin w całej Pol­sce na kil­ka­na­ście tygo­dni przed świę­tami dostają Szla­chetne Paczki. W akcję anga­żują się tysiące wolon­ta­riu­szy, któ­rzy koor­dy­nują pomoc i dzie­siątki tysięcy dar­czyń­ców, któ­rzy jej udzie­lają. W sobotę i nie­dzielę wolon­ta­riu­sze akcji roz­wo­zili pre­zenty potrze­bu­ją­cym rodzi­nom. W naszej gmi­nie paczki tra­fiły do 26 rodzin. »

Wigilia Narodów

niedziela, Grudzień 14, 2014
Wigilia Narodów

13 grud­nia w sali wido­wi­sko­wej Ośrodka Kul­tury w Gonią­dzu odbyła się V Wigi­lia Naro­dów, impreza obrzę­dowa uka­zu­jąca tra­dy­cje i zwy­czaje okresu Świąt Bożego Naro­dze­nia. W tego­rocz­nej edy­cji “Pol­ska Wigi­lia na Gro­dzieńsz­czyź­nie” gości­li­śmy: zespół rodzinny „Sachoń” z Lidy oraz „Kapelę Podwór­kową” z Grodna. Imprezę popro­wa­dzili Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Adam Gra­bow­ski i Iza­bela Gudel. V Wigi­lię Naro­dów uro­czy­ście... »

Na choinkę Bożonarodzeniową

sobota, Grudzień 13, 2014
Na choinkę Bożonarodzeniową

W Moniec­kim Ośrodku Kul­tury po raz XIV roz­strzy­gnięto powia­towy kon­kurs “Na cho­inkę Bożo­na­ro­dze­niową”. Kon­kurs jest formą zwró­ce­nia uwagi na bogatą tra­dy­cję ludową pla­styki obrzę­do­wej zwią­za­nej ze Świę­tami Bożego Naro­dze­nia, a zwłasz­cza na ozdoby cho­in­kowe i spo­sób ich eks­po­no­wa­nia, pozy­ska­nie ozdób cho­in­ko­wych wyko­na­nych zgod­nie z tra­dy­cją ludową i miej­scową. Komi­sja oce­niała 34 cho­inki kon­kur­sowe, w kate­go­riach: cho­inki... »

Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne

piątek, Grudzień 12, 2014
Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne

Co roku przed świę­tami, w naszym przed­szkolu orga­ni­zu­jemy wspól­nie z dziew­czę­tami z Mło­dzie­żo­wego Cen­trum Edu­ka­cji i Readap­ta­cji Spo­łecz­nej w Gonią­dzu pod kie­run­kiem pani Mał­go­rzaty Wojatch świą­teczne warsz­taty pla­styczne. W ciągu trzech dni wspól­nej pracy powstało wiele pięk­nych i nie­po­wta­rzal­nych ozdób świą­tecz­nych. Nasze trzy­latki zro­biły cho­inki, aniołki, bie­dronki z masy sol­nej i naj­dłuż­szy papie­rowy łańcuch, nato­miast star­sze... »

Rock na Bagnie nadchodzi

piątek, Grudzień 12, 2014
Rock na Bagnie nadchodzi

Orga­ni­za­to­rzy Festi­walu Rock na Bagnie suk­ce­syw­nie ogła­szają zespoły, które wystą­pią pod­czas V edy­cji Festi­walu. Wśród już zapo­wie­dzia­nych arty­stów wymie­nić należy legendę pol­skiego rocka zespół KRYZYS z Rober­tem Bry­lew­skim w skła­dzie, który wywarł ogromny wpływ na roz­wój pol­skiej muzyki roc­ko­wej. Dla nieco młod­szych z pew­no­ścią do gustu przy­pad­nie zespół THE ANALOGS. Z wszyst­kimi ogło­szo­nymi dotych­czas zespo­łami... »

Być Świętym Mikołajem

czwartek, Grudzień 11, 2014
Być Świętym Mikołajem

“KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” — MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA Praca wyko­ny­wana z potrzeby serca jest bez­cenna. Aby wyra­zić uzna­nie dla trudu dzia­łal­no­ści wolon­ta­riu­szy na całym świe­cie, w grud­niu każ­dego roku obcho­dzony jest Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Wolon­ta­riu­sza. Korzy­sta­jąc z tej oka­zji wycho­wanki Mło­dzie­żo­wego Cen­trum Edu­ka­cji i Readap­ta­cji Spo­łecz­nej w Gonią­dzu odwie­dziły Ośro­dek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downa­rach, jedyną... »

REKLAMA

Warto powierzyć nam swoją imprezę, bo wesele czy studniówka to wydarzenie raz w życiu, a dobry zespół to udana zabawa.
Jesteśmy doświadczonym, dynamicznym zespołem, który szybko i łatwo dopasowuje się do każdego charakteru imprezy. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę imprez okolicznościowych, takich jak: * uroczystości weselne, * jubileusze, * studniówki, bale maturalne, * bankiety, * bale sylwestrowe, * imprezy taneczne, festyny ,*prymicje* itd.
PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SANITARNY ZBIGNIEW NOWICKI Tel: 506 195 606

Archiwa

Kalendarz

Grudzień 2014
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro