Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

Bezpieczne wakacje

poniedziałek, Lipiec 28, 2014
Bezpieczne wakacje

Komenda Woje­wódzka Poli­cji w Bia­łym­stoku, Komenda Powia­towa w Moń­kach, Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu ser­decz­nie zapra­szają do udziału w akcji “Bez­pieczne Waka­cje Na Plaży”. 1 sierp­nia godz. 10.00. Zbiórka przed budyn­kiem GOK w Goniądzu. »

Lipcowe pobieranie krwi

poniedziałek, Lipiec 28, 2014
Lipcowe pobieranie krwi

W nie­dzielę 27 lipca w świe­tlicy Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Gonią­dzu zor­ga­ni­zo­wano hono­rowe pobie­ra­nie krwi, na które zgło­siło się 25 krwio­daw­ców. Lekarz zakwa­li­fi­ko­wał 19 osób do odda­nia krwi. Zebrano ponad 8,5 litrów dro­go­cen­nej krwi. Wysoka tem­pe­ra­tura i zawody pożar­ni­cze spo­wo­do­wały że zgło­siło się tro­chę mniej krwio­daw­ców niż zwy­kle. W okre­sie waka­cyj­nym zapo­trze­bo­wa­nie na krew jest więk­sze.... »

Patron kierowców i podróżujących

niedziela, Lipiec 27, 2014
Patron kierowców i podróżujących

Św. Krzysz­tof jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych świę­tych w Kościele kato­lic­kim. Jest patro­nem kie­row­ców i podró­żu­ją­cych. Z racji przy­pa­da­ją­cego w miniony pią­tek (25 lipca) święta patrona kie­row­ców i podró­żu­ją­cych — św. Krzysz­tofa, w nie­dzielę 27 lipca po wszyst­kich Mszach św. miało miej­sce poświę­ce­nie kie­row­ców i pojaz­dów. Poświę­ce­nie pojaz­dów odbyło się na par­kin­gach wokół kościoła. Ksiądz Mar­cin, po... »

Koncert Jubileuszowy Nutek i Biebrzy

czwartek, Lipiec 24, 2014
Koncert Jubileuszowy Nutek i Biebrzy

W tym roku mija 50 lat od pierw­szego występu “Nad­bie­brzań­skich Nutek”. Razem z „Nut­kami” inny, nieco młod­szy Zespół Pie­śni i Tańca „Bie­brza” świę­to­wał dziś swoje 28 uro­dziny. Pięć­dzie­siąt lat temu w 1964 roku odbył się pierw­szy kon­cert dzie­cię­cego zespołu „Nad­bie­brzań­skie Nutki” a 28 lat temu powstał Zespół Pie­śni i Tańca „Bie­brza”.  Z tej oka­zji w GOK-u... »

Podlaska Oktawa Kultur

czwartek, Lipiec 24, 2014
Podlaska Oktawa Kultur

Po raz siódmy Goniądz gościł uczest­ni­ków Pod­la­skiej Oktawy Kul­tur naj­więk­szej tego typu imprezy w woje­wódz­twie pod­la­skim. W festi­walu uczest­ni­czą 23 zespoły. W tym roku na kon­cer­tach w GOK-u przed miło­śni­kami folk­loru wystą­pili arty­ści z Buł­ga­rii i Ukra­iny. Fan­ta­styczne wido­wi­sko, muzyka, skoczne tańce, barwne stroje, nie­po­wta­rzalne cho­re­ogra­fie zapre­zen­to­wały zespoły CHUDESIYA (Buł­ga­ria) i BEREHINYA (Ukraina). Pod­la­ska Oktawa Kul­tur... »

Biebrza w sezonie 2014/2015

wtorek, Lipiec 22, 2014
Biebrza w sezonie 2014/2015

Pod­la­ski ZPN usta­lił skład zespo­łów, jakie zagrają w Kla­sie Okrę­go­wej Senio­rów. W sezo­nie 2014/2015 w KOS zagra 28 dru­żyn, które zostały podzie­lone na dwie grupy. Bie­brza zna­la­zła się w II gru­pie z dru­ży­nami: 1. Pogra­ni­cze Kuź­nica Bia­ło­stocka 2. Konar Kora Kory­cin 3. KS UM Krynki 4. Supra­ślanka Supraśl 5. KS Stu­dzianki 6. Jasion Jasio­nówka 7. Gie­ret Giby 8. Pomo­rzanka Sejny 9. Vic­to­ria Jedwabne 10. Bie­brza... »

Okręgowy Puchar Polski

poniedziałek, Lipiec 21, 2014
Okręgowy Puchar Polski

Wydział Gier i Ewi­den­cji Pod­la­skiego Związku Piłki Noż­nej przed­sta­wił pary I i II rundy Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski. W I run­dzie Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski wezmą udział zespoły A Klasy oraz dru­żyny ama­tor­skie. Kon­fron­ta­cje w ramach I rundy zapla­no­wano na 17 sierp­nia na godzinę 17:00. W II run­dzie Okrę­go­wego Pucharu Pol­ski do rywa­li­za­cji dołą­czą zespoły z Klasy Okrę­go­wej... »

Strażnicy szkolą wojsko

sobota, Lipiec 19, 2014
Strażnicy szkolą wojsko

Tereny Bie­brzań­skiego Parku Naro­do­wego są dosko­na­łym poli­go­nem dla jed­no­stek spe­cjal­nych WP. W dniach 14 — 18 lipca Straż­nicy z BPN szko­lili żołnie­rzy z 18 Pułku roz­po­znaw­czego w Bia­łym­stoku. Szko­le­nie obej­mo­wało: spo­soby poko­ny­wa­nia tere­nów bagien­nych, czy­ta­nie tro­pów oraz byto­wa­nie w tere­nie. Żołnie­rze uczest­ni­czyli także w patro­lach Straży Parku pod kątem legi­ty­mo­wa­nia, kon­troli ruchu tury­stycz­nego i... »

PENTAX LX

sobota, Lipiec 19, 2014
PENTAX LX

PENTAX LX obiek­tyw 500 mm to pierw­szy pro­fe­sjo­nalny apa­rat foto­gra­ficzny Wik­tora Woł­kowa. Uży­wał go 18 lat, a postra­dał go w skłę­bio­nym nur­cie wio­sen­nej Narwi, którą kochał, utrwa­lał i zacho­wy­wał w pamięci dla przy­szłych poko­leń. Obie­ca­łem mu, że go odnaj­dziemy, choćby tylko dla samego sen­ty­mentu, a obie­canka jest dłu­giem. Posta­no­wi­li­śmy go spła­cić. Umó­wi­li­śmy się, że w maju... »

REKLAMA

Goniądzki Serwis Turystyczny
Biebrza w drewnie

Archiwa

Kalendarz

Sierpień 2014
P W Ś C P S N
« lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukiwarka na Szuwarach

This site is protected by WP-CopyRightPro