Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

  • 31.05.2015 r. (niedziela) godz. 13.00 przed budynkiem GOK w Goniądzu.
  • PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
    7 czerwiec, 4-5 lipiec, 2 sierpień

Grali i śpiewali naturalnie

sobota, Maj 30, 2015
Grali i śpiewali naturalnie

30 maja w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Gonią­dzu odbył się IV Regio­nalny Kon­kurs Pio­senki Waka­cyj­nej „Nad Bie­brzą — gramy i śpie­wamy natu­ral­nie”. Prze­słu­cha­nia roz­po­częły się o godz. 10:00. Wystą­piło 27 wyko­naw­ców. Jury w skła­dzie: Joanna Jabłoń­ska, Agnieszka Janu­szew­ska, Elż­bieta Ożlań­ska, oce­niało wyko­naw­ców według kry­te­riów: into­na­cja, warunki gło­sowe, dyk­cja; ogólny wyraz arty­styczny; dobór reper­tu­aru (tema­tyka waka­cyjna)... »

Polska – Litwa. 4 Spotkanie Młodzieży w Goniądzu

sobota, Maj 30, 2015
Polska – Litwa. 4 Spotkanie Młodzieży w Goniądzu

Mło­dzie­żowe Cen­trum Edu­ka­cji i Readap­ta­cji Spo­łecz­nej w Gonią­dzu już po raz czwarty reali­zuje pro­jekt wymiany mło­dzieży z Litwą. Pro­jekt „Dzie­ciń­stwo na miarę marzeń” jest finan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską w ramach Polsko-Litewskiego Fun­du­szu Wymiany Mło­dzieży. W tym roku do Gonią­dza przy­je­chało 20 gości z dwóch pla­có­wek z Wilna i Kowna oraz przed­sta­wi­ciele Biura Rzecz­nika Praw... »

Śladem Króla Zygmunta

piątek, Maj 29, 2015
Śladem Króla Zygmunta

23 maja Gminny Ośro­dek Kul­tury w Gonią­dzu zor­ga­ni­zo­wał wycieczkę edu­ka­cyjną pt. Śladem Króla Zyg­munta Augu­sta, w któ­rej udział wzięli ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych z Gonią­dza i Downar. Zgod­nie z pro­gra­mem zwie­dzi­li­śmy Kny­szyn — uko­chane mia­sto króla Zyg­munta Augu­sta, gdzie monar­cha wybu­do­wał swoją rezy­den­cję kró­lew­ską. Tu chęt­nie odpo­czy­wał pod­czas spra­wo­wa­nia swo­ich obo­wiąz­ków monar­chicz­nych. Warto wie­dzieć, że... »

Dzień Bociana Białego

czwartek, Maj 28, 2015
Dzień Bociana Białego

Dzień Bociana Bia­łego w Bie­brzań­skim Parku Naro­do­wym Pro­gram: 10.00–11.30 – gry, zabawy oraz kon­kursy dla rodzin z dziećmi (sie­dziba oraz plac przy sie­dzi­bie Parku); 11.30–13.00 – wycieczka „Z wizytą u Pana Bociana”. Trasa wycieczki: Osowiec-Twierdza – Oso­wiec – Goniądz (ok 10 km). Trans­port wła­sny uczest­ni­ków. Zgło­sze­nia: Renata.Zalewska@biebrza.org.pl Data: 30.05.2015 godz. 10:00 Miej­sce: Osowiec-Twierdza Sie­dziba Parku »

Mammobus

środa, Maj 27, 2015
Mammobus

Już nie­ba­wem moż­li­wość zba­da­nia się w mam­mo­bu­sie dla kobiet w wieku 40 — 75 lat! LUX MED Dia­gno­styka zapra­sza panie w dwóch gru­pach wie­ko­wych na bez­płatne bada­nia mam­mo­gra­ficzne w mam­mo­bu­sie, które odbędą się 11 czerwca w Gonią­dzu przy Gmin­nym Ośrodku Kul­tury, Stary Rynek 23. Oprócz badań wyko­ny­wa­nych w ramach Popu­la­cyj­nego Pro­gramu Wcze­snego Wykry­wa­nia Raka Piersi (bada­nia... »

V ROCK NA BAGNIE

środa, Maj 27, 2015
V ROCK NA BAGNIE

ROCK NA BAGNIE V, Goniądz, 3–4.07.2015r. „Mówiono nam, że ten festi­wal przy­po­mina stary Jaro­cin i rze­czy­wi­ście tak jest” – tak o festi­walu Rock na Bagnie mówił w 2014r. Robert Matera z zespołu DEZERTER, a jego opi­nię potwier­dza cała rze­sza muzy­ków, któ­rzy mieli już oka­zję porów­nać dawny Jaro­cin z cią­gle mło­dym i pręż­nie się roz­wi­ja­ją­cym „Bagnem”,... »

I Komunia Święta

poniedziałek, Maj 25, 2015
I Komunia Święta

Pod­czas nie­dziel­nej Mszy św. o godz. 10.00 ks. Pro­boszcz Grze­gorz Pigiel udzie­lił sakra­mentu Pierw­szej Komu­nii Świę­tej dzie­ciom z para­fii św. Agnieszki. 24 maja, do sakra­mentu przy­stą­piły dzieci z klas trze­cich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gonią­dzu. Eucha­ry­stia jest “źródłem i zara­zem szczy­tem całego życia chrze­ści­jań­skiego. W Naj­święt­szej Eucha­ry­stii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Kościoła, a mia­no­wi­cie sam... »

II TURA

poniedziałek, Maj 25, 2015
II TURA

Duda 52 pro­cent, Komo­row­ski 48 pro­cent. Osta­teczne wyniki son­da­żowe. Andrzej Duda wygrał drugą turę wybo­rów pre­zy­denc­kich w Gmi­nie Goniądz. Bro­ni­sław Komo­row­ski zdo­był 583 głosy, przy 1257 gło­sach Dudy. Zbior­cze sta­ty­styki gło­so­wa­nia Liczba upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia — 4154 Liczba kart waż­nych — 1862 Liczba gło­sów waż­nych — 1840 Liczba gło­sów nie­waż­nych — 22 Liczba gło­su­ją­cych w gmi­nie — 1710. Zesta­wie­nie wyni­ków w Gmi­nie... »

Majowy poranek w krwiodawstwie.

niedziela, Maj 17, 2015
Majowy poranek w krwiodawstwie.

W nie­dzielę 17 maja 2015 r. w świe­tlicy Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Gonią­dzu zor­ga­ni­zo­wano pobie­ra­nie krewi na potrzeby cho­rych. Zgło­siło się około 20 krwio­daw­ców na hono­rowe odda­wa­nie krwi. Lekarz zakwa­li­fi­ko­wał 18 osób. Zebrano w sumie 8,1 litra dro­go­cen­nej krwi. „Jedna kro­pla tyle zna­czy, choć nie­wiele to tłu­ma­czy, ura­tuje ludz­kie życie, odda­waj­cie – zoba­czy­cie”. Zbliża się okres... »

REKLAMA

Goniądzki Serwis Turystyczny
Bogata oferta  strojów komunijnych
Profesjonalny film, kamerzysta na wesele i inne uroczystości

Archiwa

Kalendarz

Maj 2015
P W Ś C P S N
« kwi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukiwarka na Szuwarach