Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

  • 31.05.2015 r. (niedziela) godz. 13.00 przed budynkiem GOK w Goniądzu.
  • PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
    7 czerwiec, 4-5 lipiec, 2 sierpień

Światowy Dzień Mokradeł

piątek, Luty 11, 2011
Autor: Marek Nowicki

87622 lutego obcho­dzimy Świa­towy Dzień Mokra­deł, święto obsza­rów pod­mo­kłych — czter­dzie­stą rocz­nicę pod­pi­sa­nia Kon­wen­cji Ram­sar. W 1996 roku na listę Ram­sar wpi­sany został Bie­brzań­ski Park Naro­dowy, jako obszar o szcze­gól­nym zna­cze­niu dla pta­ków wodno – błot­nych.
Z tej oka­zji, 11 lutego w Ośro­dku Inte­gra­cji Euro­pej­skiej i Pro­mo­cji Pod­la­sia, pra­cow­nicy Działu Edu­ka­cji Bie­brzań­skiego PN zor­ga­ni­zo­wali dla  uczniów Gim­na­zjum i Liceum w Gonią­dzu obchody tego święta. Pod­czas spo­tka­nia pra­cow­nicy parku przy­bli­żyli zna­cze­nie Bagien Bie­brzań­skich , a zapro­szony gość Roman Rogo­ziń­ski z Nad­le­śnic­twa Augu­stów opo­wia­dał o zna­cze­niu lasów dla ochrony wód i mokra­deł. Mło­dzież rywa­li­zo­wała w Quizie Walen­tyn­ko­wym oraz w ukła­da­niu jak naj­więk­szej liczby wyra­zów z liter zawar­tych w nazwie „Orlik Gru­bo­dzioby” – ptak, któ­remu w BPN poświe­cony jest rok 2011.

Tag: ,

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

30 maja 2015
Dzień Bez Stanika
Więcej w konkursy
Konkurs Piosenki Walentynkowej

13 lutego 2011r. godz. 10.00 Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu zaprasza uczniów klas szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich...

Zamknij