Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

  • 31.05.2015 r. (niedziela) godz. 13.00 przed budynkiem GOK w Goniądzu.
  • 30 maja 2015r. (sobota), godz. 10.00.
    Sala widowiskowa G.O.K. w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23
  • PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
    7 czerwiec, 4-5 lipiec, 2 sierpień

Wielkie Otwarcie Gospody Bartla

niedziela, Maj 24, 2009
Autor: Marek Nowicki

Jesz­cze nie do końca zostały uprząt­nięte resztki spa­lo­nej Karczmy, a w nie­dzielę 24 maja, po kilku mie­sią­cach prze­rwy, w Bar­tlo­wiź­nie zja­wiły się ponow­nie tłumy gości. Przy­wio­dła ich w dużej mie­rze cie­ka­wość i chęć zoba­cze­nia na wła­sne oczy jak wygląda nowa Gospoda Bar­tla. Pogoda dopi­sała.
Na uro­czy­stość otwar­cia do Gonią­dza przy­je­chali mię­dzy innymi wła­ści­ciele zabyt­ko­wych moto­cy­kli oraz wędkarze.

Ogło­sze­nia i reklama na Szuwarach
Zwy­cięzcą zawo­dów węd­kar­skich i zdo­bywcą tele­wi­zora LCD został pan Tomasz Dzie­nis. Jed­nak naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się nowa Gospoda i usta­wione w jej wnę­trzu sto­iska na któ­rych można było obej­rzeć wytwory ręko­dzieła i twór­czo­ści ludo­wej oraz zaku­pić pamiątki zwią­zane z Bie­brzą. Dzieci mogły obej­rzeć swo­ich rówie­śni­ków z zespołu Mikro­kli­mat, a potem barasz­ko­wać na dmu­cha­nej zjeż­dżalni lub prze­je­chać się bryczką cią­gniętą przez kucyka.
Widać wyraź­nie, iż Gospoda podob­nie jak Karczma staje się istot­nym i trwa­łym ele­men­tem naszego goniądz­kiego kra­jo­brazu. Po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej poża­rem, można znowu z gośćmi wybrać się na spa­cer — jak zachę­cał dzi­siej­szy wodzi­rej — na małe piwko nad Bie­brzę.
6 czerwca kolejna bie­siada, tym razem główną atrak­cją będzie kaba­ret KOŃ POLSKI.

Otwarcie Gospody

Po kilku mie­sią­cach prze­rwy, w Bar­tlo­wiź­nie zja­wiły się ponow­nie tłumy gości. Przy­wio­dła ich w dużej mie­rze cie­ka­wość i chęć zoba­cze­nia na wła­sne oczy jak wygląda nowa Gospoda Bartla.

45 Zdjęć (cia)

Mikroklimat

Na otwar­ciu wystą­pił Dzie­cięcy Zespół Taneczny MIKROKLIMAT dzia­ła­jący przy Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Gonią­dzu ‚któ­rego zało­ży­cie­lem oraz instruk­to­rem tanecz­nym jest pani Dorota Zielińska.

37 Zdjęć (cia)

Zawody wędkarskie

W zawo­dach węd­kar­skich zor­ga­ni­zo­wa­nych na sta­wach Bra­tlo­wi­zny zwy­cię­żył pan Tomasz Dzie­nis, dru­gie miej­sce zajął Mar­cin Frąc­kie­wicz, a trze­cie Seba­stian Kos. Nagrody zwy­cięz­com wrę­czył Sta­ro­sta Moniecki — Zbi­gniew Męcz­kow­ski i Hen­ryk Bartlewski.

20 Zdjęć (cia)

 

Miej­sce

Tag: , , ,

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

26 maja 2015
Dzień Matki
Więcej w Bartlowizna, biesiada, gospoda
“Póki wiosna przychodzi odchodzi… ”

„Przepiękne to miejsce” od takich słów zaczął wieczorny koncert Stanisław Soyka. Pod wrażeniem uroków biebrzańskiej przyrody byli wszyscy uczestnicy II...

Zamknij