Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Ok Rozumiem! Dowiedz się więcej

  • 31.05.2015 r. (niedziela) godz. 13.00 przed budynkiem GOK w Goniądzu.
  • 30 maja 2015r. (sobota), godz. 10.00.
    Sala widowiskowa G.O.K. w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23
  • PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
    7 czerwiec, 4-5 lipiec, 2 sierpień

Wigilia i jasełka w szkołach

czwartek, Grudzień 22, 2011
Autor: Sławomir Moczydłowski

1013Tra­dy­cją okresu Bożego Naro­dze­nia jest orga­ni­zo­wa­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym wigi­lii szkol­nych. Takie wła­śnie uro­czy­sto­ści odbyły się mię­dzy innymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gonią­dzu, Zespole Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Zawo­do­wych, Mło­dzie­żo­wym Ośrodku Wycho­waw­czym i Szkole Pod­sta­wo­wej we Wro­ce­niu.
Na orga­ni­zo­wa­nych spo­tka­niach  nie zapo­mniano o tra­dy­cyj­nych zwy­cza­jach. Jak co roku  odbyły się tra­dy­cyjne jasełka, które przy­go­to­wali ucznio­wie  pod czuj­nym okiem nauczy­cieli, księży i kate­che­tów.
Wigi­lie prze­bie­gały w atmos­fe­rze rodzin­nego cie­pła, wza­jem­nej życz­li­wo­ści i pojed­na­nia. Były pły­nące z głębi serca życze­nia, opłatek-symbol chleba i wza­jem­nego prze­ba­cze­nia oraz wspól­nie śpie­wane kolędy. Na odświęt­nie przy­go­to­wa­nym stole nie zabra­kło wspa­nia­łych wigi­lij­nych potraw, a dookoła roz­bły­sły świą­teczne deko­ra­cje.
Dzięki tym miłym akcen­tom  wszy­scy poczuli już kli­mat naj­pięk­niej­szych, naj­bar­dziej rodzin­nych Świat Bożego Naro­dze­nia.

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

24 maja 2015
Dzień Cyrylicy
Europejski Dzień Parków Wodnych
Dzień Działacza Kultury i Demokracji Lokalnej
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie opłatkowe

Nie tylko taneczne, ale i wokalne, recytatorskie oraz poetyckie zdolności wykazały dzieci z zespołu Mikroklimat podczas opłatkowego spotkania grupy. Oprócz...

Zamknij