Jedź ŁOŚtroż­nie!

poniedziałek, Grudzień 1, 2014
Autor: Marek Nowicki

W dniu dzisiejszym roz­po­częła się kolejna edy­cja akcji „Jedź ŁOŚtroż­nie!”
los
Jest to apel do kie­row­ców o roz­sądną jazdę w szcze­gól­no­ści na odcin­kach dróg prze­ci­na­ją­cych obszary cenne przy­rod­ni­czo, zamiesz­kałe przez dzi­kie zwie­rzęta.
W doli­nie Bie­brzy licz­nie wystę­puje łoś – jeden z naj­więk­szych euro­pej­skich ssa­ków. Zde­rze­nie samo­cho­dowe z nim z zasady jest tra­giczne w skut­kach.
Bez­pie­czeń­stwo podróż­nych, jak i tych sym­pa­tycz­nych zwie­rząt, można zapew­nić dzięki zacho­wa­niu ostrożności.
więcej na stronie K.P.P. w Mońkach

Ogłoszenia i reklama na Szuwarach

Tag:

Komentowanie zakończone.

Kalendarz Świąt Nietypowych

20 czerwca 2019
Światowy Dzień Uchodźcy

Archiwa